Puun käyttö elpyy massateollisuuden vetämänä – kuitupuun hinta jatkaa nousuaan

Puun käyttö kääntyy nousuun tänä ja ensi vuonna, mikä lisää hakkuita ja nostaa myös puun hintoja, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Puun käyttöä kasvattaa tänä vuonna erityisesti massateollisuus, mutta vuonna 2024 myös puutuoteteollisuus pääsee kiinni uuteen kasvuun. Metsänomistajien bruttokantorahatulot jatkavat nousua.

”Puumarkkinoilla viime vuoden alku oli poikkeuksellisen vilkas, mutta jälkimmäinen puolisko oli hiljainen, kun talouden epävarmuus ja tuotannon lasku metsäteollisuudessa vähensivät puun kysyntää. Talvea kohden kotimaisen puun kysynnässä alkoi olla piristymisen merkkejä, mikä on näkynyt puunhintojen nousuna marraskuusta lähtien”, kertoo PTT:n metsäekonomisti Olli Korhonen.

Tänä vuonna metsäteollisuuden puunkäyttö kääntyy nousuun ja kasvaa viime vuoteen verrattuna noin kaksi prosenttia. Tuotanto kasvaa massateollisuudessa, kun puutuoteteollisuuden tuotannossa on edelleen hienoista laskua. Ensi vuonna metsäteollisuuden tuotanto kasvaa yleisesti, jolloin puunkäyttö lisääntyy suunnilleen viisi prosenttia.

Kehitys lisää kotimaisten hakkuiden tarvetta, varsinkin kun puuntuonnin elpyminen jatkuu hitaana. Tänä vuonna kokonaishakkuumäärä kasvaa noin neljä prosenttia, mikä näkyy etenkin yksityismetsissä. Ensi vuonna hakkuiden määrä nousee edelleen noin viisi prosenttia.

Markkinoilla jatkuu yhä sopeutuminen Venäjän puuntuonnin loppumiseen. Viime vuonna puuntuonti kasvoi odotetusti Ruotsista ja Baltiasta, joista tuotiin vajaa 40 prosenttia enemmän puuta kuin vuonna 2022. Ruotsin ja Baltian tuonti kattoi yli 90 prosenttia raakapuun kokonaistuonnista. Erityisesti mäntykuitupuun tuonnin Ruotsista odotetaan kasvavan myös jatkossa Kemissä käynnistyneen biotuotetehtaan tarpeiden täyttämiseksi.

Bruttokantorahatulot jatkavat kasvuaan

Puumarkkinoilla oli viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla hengähdystauko, ja kauppa kävi selvästi erittäin vilkasta alkuvuotta jähmeämmin.

Tänä vuonna pystykauppamäärä on noin kaksi prosenttia viime vuotta korkeampi. Syynä on massateollisuuden puunkäytön lisääntymisestä johtuva kuitupuukauppojen kasvu. Tukkipuun pystykauppamäärä taas laskee tänä vuonna noin prosentilla sahatavaran heikon kysynnän takia.  Puukauppamäärä nousee hieman hakkuumääriä vähemmän, koska metsistä puretaan viime vuonna syntyneitä pystykauppavarastoja. Ensi vuonna tuotanto kääntyy nousuun myös puutuoteteollisuudessa ja vilkastuva tukin kysyntä vauhdittaa pystykauppamäärän noin neljän prosentin kasvuun.

Tänä vuonna puun hintakehitys on pariin viime vuoteen verrattuna maltillisempaa. Tukkipuun vuotuinen keskihinta pysyy tänä vuonna lähes viime vuoden tasolla. Havutukin hinta nousee noin prosentilla viime vuodesta, mutta koivutukin hinnannousu jatkuu korkeampana. Ensi vuonna sahatavaran kysynnän kääntyessä varovaiseen nousuun tukkipuun hinta nousee noin kolme prosenttia.

PTT:n tutkimusjohtaja Paula Hornen mukaan kuitupuun hinnan nousu on tänä vuonna edelleen selvästi tukkipuuta suurempaa. Kuitupuun vuotuinen keskihinta nousee viime vuodesta liki kymmenen prosenttia. Ensi vuonna nousuvauhti tasoittuu noin kolmeen prosenttiin.

Yksityismetsänomistajien saamat nimelliset bruttokantorahatulot nousivat viime vuonna hakkuumäärän laskusta huolimatta noin prosentilla vajaaseen 2,5 miljardiin euroon, mihin vaikutti puun keskihinnan nousu. Tänä vuonna kotimaisen puun vahvistuva kysyntä lisää hakkuiden tarvetta kuitupuuvaltaisissa leimikoissa, mikä kasvattaa tuloja noin seitsemän prosenttia. Ensi vuonna tulojen nousu jatkuu tukkipuun kysynnän vetämänä.

Koko metsäalan ennuste on luettavissa verkkosivuillamme https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala-kevat-2024/

Lisätietoja