PTT-lausunto maatalouden kustannustuista: Tuet perusteltuja, mutta kannattavuusongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista toimivien markkinoiden avulla

Pellervon taloustutkimus PTT katsoo lausunnossaan maa- ja metsätalousministeriölle määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista, että maatalouden lannoite- ja sähkötuet ovat perusteltuja maatilayritysten toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, mikäli ne aidosti parantavat maatalouden taloudellista tilannetta. Kuitenkin PTT katsoo, että maksuvalmiuden ja kannattavuuden ongelmat tulisi ensisijaisesti ratkaista toimivien markkinoiden avulla.

Lausunnossaan PTT lisäksi huomauttaa, että maatalouden lannoitetuen esitetyt määräytymisperusteet voivat johtaa tilanteeseen, jossa lannoitteiden hintatuki siirtyy lannoitteiden hintoihin kevään 2023 aikana esitetyllä viitekaudella. Tällöin tuella ei saada tavoiteltua vaikutusta. Tällä hetkellä lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden hinnat ovat laskusuunnassa (mm. maakaasu), eikä merkittäviä nousupaineita ole näkyvillä.

Esitetyn määräaikaisen sähkötuen osalta lausunnossa todetaan, että se kohdentuu hyvin korkeaa sähkön hintaa maksaneille tuottajille. Kuitenkin sähkön hinta jäänee kuitenkin alkuvuodesta 2023 ennakoitua matalammaksi, esimerkiksi Keski-Euroopan parantuneen maakaasutilanteen vuoksi. Tällöin tuen merkitys jää ennakoitua pienemmäksi. Sähkötuen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on myös tärkeää varmistaa, että tukeen varattu määräraha kohdentuu huoltovarmuuden kannalta kriittisiin tuotannon aloihin.

Lue koko lausunto täältä: https://www.ptt.fi/wp-content/uploads/2023/01/PTT-lausunto_MMM_maatalouden-maaraaikaisten-kustannustukien-markkinajarjestelyista.pdf

Lisätietoja