3 / 2024. Miten EU-sääntely vaikuttaa suomalaisiin metsänomistajiin?

Yhteenveto

Tämä puheenvuoro tarkastelee uuden ja päivitetyn EU-lainsäädännön kokonaisvaikutuksia yksityismetsätalouteen Suomessa. Menneen komission ja parlamentin kaudella 2019–2024 työstettiin useita metsiä koskevia asetuksia ja direktiivejä. Tarve uusille asetuksille ja direktiiveille juontaa juurensa megatrendeihin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, ja niihin vastaamiseksi tehtyihin EU:n jäsenmaita velvoittaviin kansainvälisiin sitoumuksiin. Osa von der Leyenin komission johdolla valmistelluista asetuksista ja direktiiveistä on jo tullut voimaan ja osan valmistelu jatkuu kesäkuun EU-vaalien jälkeen valittavan parlamentin ja muodostettavan komission kaudella.

Yksittäisten asetusten ja direktiivien vaikutuksia on tarkasteltu Suomessa, mutta niiden yhteisvaikutusten arviointi on jäänyt vähemmälle. Tässä puheenvuorossa on tarkasteltu yhtäaikaisesti EU:n metsiä koskevien eri politiikkojen vaikutuksia yksityismetsätalouteen ja -metsänomistajiin Suomessa ja pyritty arvioimaan niiden kokonaisvaikutuksia. Puheenvuoron tavoitteena on lisätä ymmärrystä EU:n metsäpolitiikan mahdollisista vaikutuksista. Tarkasteluun valittiin ennallistamisasetus, taksonomia, päivitetty uusiutuvan energian direktiivi, maankäyttöä ja maankäytön muutosta koskeva LULUCF-asetus, metsäkatoasetus, maaperädirektiivi ja asetus metsien seurantakehyksestä.

Puheenvuoron taustalla oleva laajempi työpaperi on julkaistu osoitteessa https://www.ptt.fi/julkaisut/eu-politiikan-vaikutukset-yksityismetsatalouteen-suomessa/