Hakkuut ja puukauppa notkahtavat, kun kysyntä metsäteollisuuden tuotteille hiipuu

Puumarkkinoiden vilkas alkuvuosi kääntyi kesällä laskusuuntaan, joka tukkipuun osalta jatkuu ensi vuoteen. Kuitupuun markkina sen sijaan säilyy vahvempana, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Metsäteollisuuden pienentyvän puunkäytön vuoksi hakkuut ja puukauppamäärät notkahtavat tänä vuonna.

”Alkuvuosi oli puumarkkinoilla vielä poikkeuksellisen vilkas, eikä metsäteollisuustuotteiden hiipunut kysyntä näyttänyt vaikuttavan kauppamäärien tai hintojen kehitykseen. Mutta kesään tultaessa laskusuhdanne alkoi näkyä. Kuitu- ja tukkipuun markkinatilanteet eriytyvät tänä syksynä ja ensi vuonna”, sanoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

Tänä vuonna metsäteollisuuden puunkäyttö laskee viime vuoden tavoin, kun tuotanto supistuu. Lasku painottuu voimakkaimmin puutuoteteollisuuteen, jossa pudotusta on lähes kymmenyksen. Ensi vuonna puunkäyttö kasvaa noin neljä prosenttia suunnilleen 64 miljoonaan kuutiometriin, kun tuotanto kasvaa massateollisuudessa.

Samaten hakkuut vähentyvät tänä vuonna selvästi yksityismetsissä, ja teollisuuspuun kokonaishakkuumäärä laskee viime vuoteen verrattuna kuusi prosenttia noin 60 miljoonaan kuutiometriin. Kotimaista puunkorjuun tarvetta vähentävät metsäteollisuuden puunkäytön lasku sekä tuonnin verkkainen elpyminen. Määrällisesti eniten tuonti on kasvanut Baltiasta.

Ensi vuonna markkinahakkuiden määrä kasvaa noin prosentilla, kun kuitupuun tarve kasvaa massateollisuudessa.

Puukauppa hiljeni vilkkaan alkuvuoden jälkeen

Puukauppa kävi alkuvuonna erittäin vilkkaana, ja pystykauppojen kokonaismäärä oli vielä toukokuussa 75 prosenttia viime vuotta edellä. Kesällä puumarkkinoilla meno kuitenkin rauhoittui ja hiljeneminen jatkuu yhä. Tänä vuonna pystykauppojen kokonaismäärä laskee viime vuodesta kuusi prosenttia. Tukkipuun pystykauppamäärä laskee noin kymmenyksellä, mutta kuitupuun määrät pysyvät lähes viime vuoden tasolla.

Kuitupuun markkinoita kannattelee moni tekijä: kapasiteetti kasvaa massateollisuudessa, kuitupuun tuontimäärä on totuttua alempi, sahojen tuotannonlasku vähentää sahahakkeen saatavuutta ja energiateollisuus käyttää tarvittaessa myös kuitupuuta raaka-aineenaan.
Ensi vuonna puun tarve lisääntyy massateollisuudessa, joten pystykauppojen kokonaismäärä kasvaa parilla prosentilla. Lisätarve kohdistuu kuitupuuhun, joten tukkipuun alamäki jatkuu.

Kuitupuun keskihinta nousee, bruttokantorahatulot laskussa

Havutukin reaalihinta pysyy tänä vuonna ennallaan viime vuoteen verrattuna, kun hinnannousu on noin kuusi prosenttia, eli suunnilleen PTT:n ennustaman inflaation tasolla.

”Koivutukin hinta on kääntynyt nousuun, koska sen tarjonta on vähäistä, mutta koivuvanerille on kova kysyntä. Ensi vuonna tukkipuun nimellinen hinta laskee noin kaksi prosenttia, koska sahatavaran kysyntä pysyy heikkona”, sanoo metsäekonomisti Olli Korhonen.

Tänä vuonna kuitupuun vuotuinen keskihinta nousee edellisvuodesta noin neljänneksellä. Ensi vuonna nimellinen hinta nousee noin neljä prosenttia. Suurin hinnannousu on koivukuitupuulla, jonka tarjonta on tuonnin vähentyessä laskenut.

Yksityismetsien nimelliset bruttokantorahatulot kasvoivat viime vuonna vajaa neljä prosenttia puun keskihinnan noustessa. Tänä vuonna yksityismetsien tulot supistuvat prosentin verran noin 2,4 miljardiin euroon hakkuumäärän laskun vuoksi. Ensi vuonna kantorahatulojen odotetaan nousevan runsaalla prosentilla, kun hakkuut kasvavat.

Koko ennuste on saatavilla verkkosivuillamme https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala-syksy-2023/

Lisätietoja