Ajankohtaista

Suodata artikkeleja alla olevilla painikkeilla

Uusimmat tiedotteet, kutsut ja blogit.

45-vuotiaan PTT:n kesäterveiset: Tutkimusharjoittelijat Antti Kaski, Jesse Viljanen ja Jonas Lindfors esittäytyvät

Avaa artikkeli

Kasvihuoneyrittäjillä on kiinnostusta kasvintuhoojavakuutuksiin tai -rahastoon – tuholaisriskien arvioidaan kasvavan jatkossa

Suomalaiset kasvihuoneyrittäjät ovat kiinnostuneita kasvintuhoojavakuutuksista tai kasvintuhoojarahastoon osallistumisesta, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys. Yrittäjät arvioivat virus- ja tuholaisriskien lisääntyvän, ja suuriin vahinkoihin on vaikea varautua taloudellisesti omin voimin. Tällä hetkellä kasvintuhoojariskiä vastaan ei ole Suomessa tarjolla vakuutustuotteita tai rahastoa.

Avaa artikkeli

Vuoden 2023 tarkimman talousennustajan palkinto Pellervon taloustutkimukselle

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu asetti jälleen Suomen talouden ennustajat paremmuusjärjestykseen. Vuoden 2023 tarkimman talousennustajan palkinnon sai Pellervon taloustutkimus, PTT, Taloustutkijoiden 40. kesäseminaarissa Jyväskylässä. Tämä on viides kerta, kun PTT voittaa vuodesta 1998 asti pidetyn talousennustajakilpailun.

Avaa artikkeli

Uusi EU-sääntely voi lisätä metsänomistajan hallintotaakkaa ja vähentää talouskäytössä olevaa metsäalaa – koko maan tasolla kustannukset jäisivät maltillisiksi

Metsiä koskevat EU:n uudet ja valmisteilla olevat asetukset sekä direktiivit voisivat kokonaisuudessaan lisätä metsänomistajan hallinnollista taakkaa. Joidenkin omistajien kohdalla ne voivat vähentää metsätalouden käytössä olevaa metsäalaa. Koko Suomen tasolla uuden sääntelyn aiheuttamat kustannukset jäisivät kuitenkin melko maltillisiksi. Pellervon taloustutkimus PTT:n selvitys tarkastelee seitsemän EU-direktiivin ja -asetuksen kokonaisvaikutuksia yksityismetsätalouteen Suomessa.

Avaa artikkeli

Taloudelliset kannustimet auttavat luontokadon torjunnassa

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin taloudellisia kannustimia, kuten luontohaitasta perittäviä maksuja, tukia ja yritysten vapaaehtoisia ratkaisuja. Uusi selvitys esittelee eri puolilta maailmaa 17 esimerkkiä luontohaittojen vähentämisestä tai luonnon vahvistamisesta.

Avaa artikkeli

Maatalouden hoitamaton lainakanta hallintaan

Avaa artikkeli

Uusimmat tutkimusartikkelit pohtivat talousosaamista, ympäristön kestävyyttä ja rakennusten korjaustarvetta

Avaa artikkeli

Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028

Avaa artikkeli

Pikakommentti: Asuntokauppa vilkastuu, mutta hinnat jumittavat – Turku selätti vaikeudet

Asuntokauppa osoittaa jo vilkastumisen merkkejä, mutta hintojen nousua pitää vielä odottaa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa aamun asuntotilastoja.

Avaa artikkeli

Selvitys: Luonnon ekosysteemipalveluihin perustuvassa liiketoiminnassa on kasvun mahdollisuuksia

Selvitys tarkasteli ekosysteemipalveluihin perustuvien elinkeinojen arvonlisän kasvattamista biotaloudessa. Analysoitujen yrityksien arvonlisä suhteessa liikevaihtoon on hyvällä tasolla, sen arvioitiin olevan keskimäärin noin 40 prosenttia. Arvonlisän kasvattaminen on mahdollista mutta tarvitaan tarkempaa tietoa erityisesti kuluttajien tarpeista. Yritysten ja toimijoiden verkostoituminen sekä kannustavat informaatio- ja taloudelliset ohjauskeinot vauhdittavat arvonlisän kasvua.

Avaa artikkeli

Selvitysraportti: Alueellisen kuljetustuen jatkoa ja myöntämisperusteita tulisi harkita

Alueellinen kuljetustuki, jota myönnetään pk-yrityksille Itä- ja Pohjois-Suomessa, on saavuttanut tavoitteensa vähentää pitkien kuljetusmatkojen aiheuttamia lisäkustannuksia. Tuella ei kuitenkaan ole havaittu laajempia aluetaloudellisia vaikutuksia.

Avaa artikkeli

Pikakommentti työllisyydestä: Työllisyys heikkenee edelleen – olosuhteet huomioiden tilanne kohtalainen

Huonot uutiset työmarkkinoilla jatkuvat, eli työllisyysaste laskee ja työttömyys pahenee yhä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun työllisyystilastoja. Talouden yleinen heikko tilanne huomioiden luvut ovat kuitenkin kohtalaisia.

Avaa artikkeli

Rahavirta Suomen elintarvikeketjussa on kasvanut kituliaasti – uuden lisäarvon tuottaminen olisi tärkeää näivettymisen välttämiseksi

Suomen elintarvikeketjun rahavirta on kasvanut vuosina 2013–2022 vain vähän, kertoo tuore selvitys. Pellervon taloustutkimuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Reinu econin raportin mukaan elintarvikeketju ei ole kyennyt tuottamaan kuluttajille mieluisia lisäarvotuotteita tai kilpailemaan tuontia vastaan. Samalla elintarvikeviennin kasvu on ollut vähäistä. Toimintaympäristö on kuitenkin ollut vaikea. Rahavirran kasvattaminen olisi tärkeää ketjun elinvoiman turvaamiseksi.

Avaa artikkeli

Metsien käytön vaikutukset talouteen ja huoltovarmuuteen tehdään näkyviksi ja ymmärrettäviksi

Metsien talouskäytön vaikutuksia kuvaavia tietoja on saatavilla useista lähteistä, mutta tiedon hajanaisuus heikentää sen käytettävyyttä varsinkin alan ulkopuolisille toimijoille. Tätä vajetta paikkaa Tapion ja Pellervon taloustutkimus PTT:n käynnistämä hanke, jossa luodaan visuaalinen ja päivitettävä tietokoonti metsien talouskäytön vaikutuksista paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla sekä huoltovarmuudessa.

Avaa artikkeli