Tiedote: Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja maailman talouden heikkeneminen hiljentävät puumarkkinoita Suomessa tänä vuonna

PTT:n metsäalan ennuste – Metsätalous syksy/2019

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja maailman talouden heikkeneminen hiljentävät puumarkkinoita Suomessa tänä vuonna

Keski-Eurooppaa ja Ruotsia koetelleet sään ääri-ilmiöt, hyönteistuhot ja metsäpalot ovat lisääntyneet ilmaston lämpenemisen myötä. Tämä on tuonut runsaasti puuta markkinoille ja laskenut hintoja näillä alueilla. Suomen metsäteollisuuden kilpailuasema on sen vuoksi heikentynyt. Samanaikaisesti tärkeimpiä vientimaita koetteleva talouden heikko kehitys laskee globaalia metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää ja teollisuuden puun tarvetta. Lisäksi viime vuonna kertyneet puuvarastot ja tuontipuun käyttö vähentävät uuden kotimaisen puun tarvetta. Näiden seurauksena Suomen puunkorjuu ja puumarkkinat hiljenevät ja puun hinnat laskevat viime vuodesta.

Viime vuonna koettiin myös poikkeuksellisen kiivas hakkuu- ja puukauppatahti, joka nosti piikinomaisesti metsätalouden aktiviteettia. Hakkuiden ja puukaupan kehitys palautuu siten viime vuoden jälkeen maltillisemmalle uralleen. Kysyntä- ja kilpailutekijät aiheuttavat kuitenkin notkahduksen tänä vuonna, arvioi PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne.

Pystykaupat suuntautuvat harvennusleimikoihin kuitupuun saamiseksi selluteollisuuden raaka-aineeksi, mikä nostaa kuitupuun hintaa tänä vuonna. Sahateollisuuden heikentyneet vientinäkymät ja kohonneet varastot vähentävät tukin kysyntää, ja hinnat laskevat selvästi viime vuoden ennätystasoista. Hakkuiden ja puukauppamäärien väheneminen, painottuminen kuitupuuhun sekä tukkipuun hinnan lasku vähentävät metsänomistajien saamaa tuloa metsistä selvästi viime vuoden ennätyksestä.

Puun käyttö ja hakkuut tasaantuvat viime vuoden piikin jälkeen

Viime vuonna metsäteollisuuden puunkäyttö nousi tuotantoon tehtyjen investointien ja korkean kapasiteetin käyttöasteen johdosta. Tänä ja ensi vuonna puunkäyttö vähenee sekä puutuote- että puumassateollisuudessa kysynnän vaimenemisen ja kapasiteetin sulkemisen vuoksi. Käyttömäärä pysyy kuitenkin yhä selvästi 2010-luvun keskimääräisen käytön yläpuolella. Tuontipuun käytön osuus lisääntyy edelleen hieman tänä vuonna.  Hakkuut kotimaassa laskevat hieman viime vuodesta ja edelleen ensi vuonna. Suurin lasku on kuusileimikoiden hakkuissa.

Puukauppa painottuu harvennushakkuisiin tänä ja ensi vuonna

Puukaupat painottuvat ennustejaksolla aikaisempaa enemmän harvennusleimikoihin, joista kertyy etupäässä kuitupuuta selluteollisuuteen. Tämän vuoden pystykauppamäärät laskevat vajaan neljänneksen viime vuoden huippulukemista ja ensi vuoden kauppamäärät pysyvät lähes tämän vuoden lukemissa. Hankintakauppojen määrässä ei ole suurta heilahtelua. 

Tukin hinta laskussa, kuitupuun hinta lievässä nousussa

Sahatavaran hinnan lasku vientimarkkinoilla heijastuu tukin hintoihin, ja havutukin nimellinen vuotuinen keskihinta laskee viime vuoden keskihinnasta muutamia prosentteja. Sellumarkkinoiden markkinatilanne ylläpitää kuitupuun kysyntää, ja kuitupuun hinnat nousevat suurin piirtein inflaation vauhdilla tänä ja ensi vuonna. Hankintakauppojen tukkien hinnat pysyvät viime vuoden keskiarvossa. Hankintakaupoissa kuitupuun hinta nousee pystykauppojen hintakehitystä vahvemmin.

Tänä vuonna yksityismetsien bruttokantorahatulot laskevat. Puun hinnan lasku sekä kauppojen ja hakkuiden väheneminen sekä painottuminen harvennusleimikoihin pudottaa yksityismetsien metsätulot noin kahteen miljardiin euroon. Ensi vuonna yksityismetsien tulot laskevan muutaman prosentin kuluvasta vuodesta hakkuumäärän vähetessä ja hintojen ollessa tasaisia.

Koko metsäalan ennuste on luettavissa osoitteessa http://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala.html

Katso tästä ennusteen keskeiset asiat tiivistä infograafi

 

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Paula Horne, puh. 040 592 6820, s-posti: paula.horne(at)ptt.fi