Kuitupuumarkkinoiden vahva kysyntä heijastuu puukauppaan

Havukuidulle on ollut kysyntää etenkin Lapissa, kirjoittaa metsäekonomistimme Olli Korhonen kolumnissaan.

Metsänomistajien kannalta puumarkkinatilanne näyttää lupaavalta kotimaisen puun tarpeen ollessa korkealla. Tarve kohdistuu erityisesti kuitupuuhun, jonka kysynnän odotetaan pysyvän suotuisana. Tämä on näkynyt nousevina hintoina, mikä luo mahdollisuuksia metsänomistajille.

Puuntuonnin väheneminen lähes seitsemällä miljoonalla kuutiometrillä viime vuonna on vaikuttanut luonnollisesti puun tarjonnan määrään. Tämä heijastui menneenä vuonna metsänomistajien tuloihin yksityismetsien nimellisten bruttokantorahatulojen noustua ennätyskorkealle yli 2,4 miljardiin euroon.

Vähentynyt tarjonta on vaikuttanut ennen kaikkea kuitupuun saatavuuteen. Markkinatilanteen myötä nuoremmille leimikoille on riittänyt kysyntää. Tämä on kasvattanut pystykauppojen kohdistumista pääasiassa kuitupuuta kerryttäviin harvennus- ja ensiharvennuskohteisiin. Harvennusleimikoiden vilkastunut kauppa on näkynyt myös puutavaralajien hinnoissa. Harvennuksista saatavan kuitupuun keskihinta on kohonnut uudistushakkuisiin verrattuna reippaammin.

Alueellisesti kuitupuun hintojen kehitys on ollut verrattain tasaista koko maassa. Pystykaupoissa havukuidun keskihintojen nousu on näkynyt keskimääräistä voimakkaammin Savo-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuu-Koillismaan hinta-alueilla. Myös koivukuidusta saatu keskihinta nousi edellisvuonna Savo-Karjalassa muuta maata enemmän.

Kuitupuun kauppamäärissä alueellisia eroja on sen sijaan ollut enemmän. Vaikka koko maan tasolla kuitupuun kokonaiskauppamäärä laski viime vuonna, havukuidulle kysyntää on ollut etenkin Lapissa, jossa pystykauppojen määrä nousi kuidun osalta selvästi. Myös Savo-Karjalan ja Kymi-Savon alueilla kuitupuun kauppamäärät nousivat pystykaupoissa vuositasolla hienoisesti edellisvuoteen verrattuna.

Koko maassa kuitupuun nimellinen keskihinta kehittyi viime vuonna tukkipuuta maltillisemmin. Tänä vuonna tilanteen pitäisi olla päinvastoin. Kuitupuun kysynnän odotetaan vahvistuvan ja hinnan kohoavan tukin hintakehityksen ollessa maltillista. Tukin hinnalle tukea antaa tarve uudistushakkuille, joista on viime vuosina saatu keskimäärin vajaa puolet kuitupuun vuotuisesta kokonaiskertymästä.

Tulevina vuosina metsillä on kasvava merkitys puun tarjonnan kannalta, mistä myös metsänomistajat hyötyvät. Nimelliset bruttokantorahatulot todennäköisesti nousevat tänä vuonna kuitupuun suotuisan hintakehityksen myötä. Puun tulevan kasvun kannalta myös metsänhoidon merkitys lisääntyy. Harvennusten oikea-aikainen ja suositusten mukaisesti mitoitettu toteutus on oleellista muistaa puukauppojen yhteydessä.

Blogi on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 13.3.2023.