Kestävä metsätalous on kaikkien etu

Metsien käyttöä koskeva julkinen keskustelu aktivoitui jälleen Euroopan komission julkaistua uuden metsästrategian. Vastakkainasettelulta ei ole vältytty, kun eri tahot tuovat kantansa esille. Ovathan metsät Suomelle ja suomalaisille monin tavoin tärkeitä.

Kirjoittaja on PTT:n metsäekonomisti Olli Korhonen

Metsien käyttöä koskeva julkinen keskustelu aktivoitui jälleen Euroopan komission julkaistua uuden metsästrategian. Vastakkainasettelulta ei ole vältytty, kun eri tahot tuovat kantansa esille. Ovathan metsät Suomelle ja suomalaisille monin tavoin tärkeitä.

Metsätalous tuottaa vienti- ja verotuloja sekä työtä ja hyvinvointia. Metsät sisältävät antimia, maisemia ja tunnelmaa, joista jokaisella on oikeus nauttia. Lisäksi metsät ovat satojen tuhansien suomalaisten omaisuuserä.

Metsien taloudellista hyötyä yhteiskunnallisesti ei voi liiaksi korostaa. Investoinnit ja innovaatiot luovat arvonlisäystä uusiutuvilla puupohjaisilla tuotteilla. Samanaikaisesti luontoarvojen turvaaminen ja hiilensidonnan lisääminen on nostettu tavoitteissa entistä suuremmin esille. Kestävän metsätalouden varmistamiseksi tulisi eri näkökulmat ottaa huomioon.

Kaikkien tavoitteiden yhteensovittaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, eikä välttämättä aina edes tarkoituksenmukaista.

Kasvuolosuhteet ovat alueesta riippuvaisia. Monimuotoisuuden tai hiilivarastojen ylläpitäminen rajaavat hakkuumahdollisuuksia. Luontoarvojen kannalta tärkeillä alueilla kannattaa keskittyä suojeluun. Talousmetsissä puolestaan puuntuotannollisiin tavoitteisiin talousmetsien luonnonhoidon keinoja unohtamatta.

Yksityiset metsänomistajat ovat Suomessa avainasemassa päätettäessä metsänhoidosta nykyisen lainsäädännön puitteissa. Heidän kritisointinsa ei edesauta suojelutavoitteita. Päinvastoin kritiikki saattaa aiheuttaa negatiivista asennoitumista suojelua kohtaan.

Metsänomistajakuntaan kuuluu taustoiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia ihmisiä, jotka hoitavat metsiään eri tavoin. Erilaiset tavoitteet ovat yhteensovitettavissa myös yksittäisellä tilalla. Hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen tilan yhdellä alueella ei poissulje suojelutoimien toteuttamista toisella. Metsäammattilaisilla onkin tärkeä rooli, jotta omistamisen tavoitteet ja metsänomistajan valmiudet näkyvät hoitotoimenpiteiden suosituksissa.

Kokonaiskestävyyden saavuttamiseksi on huolehdittava sosiaalisen, taloudellisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävyyden tasapainosta. Metsät tuottavat hyvinvointia, sitovat hiilidioksidia ilmakehästä ja toimivat elinympäristönä tuhansille lajeille. Tulevaisuudessa mahdollisuuksia ja kannusteita metsien eri käyttömuodoille tulisi lisätä. Siten metsänomistajalla olisi entistä paremmat mahdollisuudet hoitaa metsäänsä omien tavoitteidensa mukaisesti. Kirjava joukko erilaisia metsänomistajia varmistaa monipuolisen metsienhoidon jatkossakin. Kestävä metsänhoito on kaikkien etu.

Kirjoitus on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 9.8.2021