157. Yritysten uudistukset 2010-2012 kyselyn tulokset

Huovari, J., Lehtoranta, O., Nieminen, M. 2015. YRITYSTEN UUDISTUKSET 2010 – 2012 KYSELYN TULOKSET. PTT työpapereita 157. 46 s. ISBN 978-952-224-142-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Työpaperissa raportoidaan Yritysten uudistukset 2010-2012 -koekyselyn vastaukset ja kyselylomake. Kyselyllä pyrittiin hakemaan parempia tapoja kysyä yrityksiltä innovaatiotoiminnasta. Varsinainen vastausten analyysi on raportoitu hankkeen loppuraporttina julkaistun kirjan artikkelissa Huovari, ym. (2015).

Asiasanat: Uudistukset, innovaatio.

Huovari, J., Lehtoranta, O., Nieminen, M. 2015. CHANGES IN FINNISH FIRMS 2010 – 2012 PILOT SURVEY RESULTS. PTT Working Papers 157. 46 p. ISBN 978-952-224-142-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: This working paper reports answers and questionnaire of a pilot survey for changes made in Finnish companies 2010-2012. The survey tried to find novel ways to ask about innovation activity in firms. The results are analyzed in Huovari et al. (2015).

Keywords: Renewals, innovation.