214. Yritysten menestyminen ja henkilöstön työkyky

YRITYSTEN MENESTYMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY. 2009. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 214. 71 s. ISBN 978-952-224-017-0 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 978-952-224-018-7 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa osoitettiin kyselyt 129 metallialan ja vähittäiskaupan toimipaikalle. Henkilöstön henkiset voimavarat ja organisaatioon sitoutuminen sekä henkilöstön kokema esimiehen tuki ja oikeudenmukaisuus ovat yhteydessä johdon arvioon työyhteisön suoritus- ja kilpailukyvystä. Toimipaikkojen henkilöstölle osoitettujen kyselyjen tiedot yhdistettiin Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteriin. Tilasto-matemaattisten analyysien perusteella työntekijöiden omilla arvioilla henkisistä voimavaroistaan ja työkyvystään verrattuna elinikäiseen parhaimpaansa on selkeä yhteys tuottavuuden kasvuun. Työterveyshuoltoyrityksille syntyisi selkeä markkinarako, jos ne pystyisivät tuotteistamaan sellaisen työterveyshuollon palautemallin, jonka pk-yritykset voisivat liittää omaan työhyvinvointi- ja kustannusseurantaansa.

Avainsanat: Työkyky, tuottavuus, työhyvinvointiseuranta

SUCCESS OF COMPANIES AND WORK ABILITY OF PERSONNEL. 2009. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 214. p. 71. ISBN 978-952-224-017-0 (NID), ISSN 1456-3215 (NID), ISBN 978-952-224-018-7 (PDF), ISSN 1796-4776 (PDF).

Summary:  In this study, surveys were addressed to 129 companies in the metal industry and retail trade. Employees’ psychological resources and commitment to the organisation as well as perceived support from the    supervisor and fairness are correlated with the management’s assessment of the performance and competitiveness of the working community. The data from the personnel survey was linked with the Register of Enterprises and Establishments of Statistics Finland. On the basis of statistical-mathematical analyses employees’ own assessments of their psychological resources and work ability relative to their lifetime best situation have a clear correlation with productivity growth. A solid market niche would emerge for occupational health care companies if they were able to productise a feedback model for occupational health care that could be linked by SMEs with their own occupational well-being and cost monitoring systems.

Key words: Work ability, productivity, occupational well-being monitoring system.