175. Yksityismetsänomistajien energiapuun tarjonta ja suhtautuminen puun energiakäyttöön

RÄMÖ, Anna-Kaisa – TOIVONEN, Ritva – TAHVANAINEN, Liisa. 2001. YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTA JA SUHTAUTUMINEN PUUN ENERGIAKÄYTTÖÖN Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 175. 101 s. ISBN 952-5299-33-3, ISSN 1456-3215

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan postikyselyaineiston pohjalta suomalaisten yksityismetsänomistajien suhtautumista energiapuun korjuuseen, energiapuun myyntiin vaikuttavia tekijöitä sekä halukkuutta tarjota energiapuuta kaupallisille markkinoille. Tulosten perusteella metsänomistajat suhtautuvat varsin myönteisesti puun energiakäyttöön. Energiapuun korjuun motiivit ovat puuntuotantomahdollisuuksien paraneminen, metsänhoitotarve sekä oman kiinteistön lämmitys. Valtaosa metsänomistajista on kiinnostunut tarjoamaan energiapuuta markkinoille. Kansallisten puun energiakäytön lisäystavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa siten mahdolliselta, vaikka nykyiset kaupalliset energiapuumarkkinat ovatkin varsin pienet ja rakenteiltaan kehittymättömät. Riittävän laajan tarjonnan edellytyksiä ovat markkinainformaation ja korjuupalveluiden saatavuus sekä energiapuusta maksettava kantohinta. Ainespuun kysyntä vaikuttaa myös energiapuun kysyntään ja tarjontaan, sillä suuri osa energiapuusta saadaan päätehakkuiden yhteydessä.

Avainsanat: energiapuu, pienpuu, hakkuutähde, metsähake

PRIVATE FOREST OWNERS' WILLINGNESS TO SUPPLY ENERGY WOOD ON COMMERCIAL MARKETS AND ATTITUDES TO WOOD AS AN ENERGY SOURCE Pellervo Economic Research Institute Reports No 175, 101 p. ISBN 952-5299-33-3, ISSN 1456-3215

Abstract: The paper describes private forest owners' opinions of energy wood use and harvesting, factors behind the sales decisions of energy wood and willingness to supply energy wood on commercial markets. The results based on a large mail survey indicate that the private forest owners have a very positive attitude to wood as an energy source. Improved wood production, forest management and heating of their own premises are the main motives for harvesting energy wood. Most forest owners are interested in supplying energy wood. Thus the national targets of the use of energy wood seem realistic and possible to reach, although the commercial energy wood markets are quite modest and undeveloped for the time being. Preconditions for the supply are availability of sufficient market information and harvest services as well as stumpage price for energy wood. The demand for industrial roundwood has also influence on the development of energy wood markets because energy wood harvests are mainly integrated with the harvests of industrial roundwood.

Key words: Energy wood, wood without industrial use, logging residual, forest fuel