230. Voimasuhteiden kehitys Suomen ruokamarkkinoilla

Kyösti Arovuori – Hanna Karikallio – Perttu Pyykkönen. 2011. VOIMA­SUHTEIDEN KEHITYS SUOMEN RUOKAMARKKINOILLA.  PTT raportteja 230. 47 s. ISBN 978-952-224-076-7 (painettu), ISBN 978-952-224-077-4 (pdf), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa analysoidaan suomalaisen elintarvikeketjun rakenteen ja voimasuhteiden kehitystä. Analyysi tehdään jaottelemalla elintarvikkeisiin käytetyt kokonaiskulutusmenot elintarvikeketjun eri osapuolille. Osuudet elintarkkeiden kokonaiskulutusmenoista esitetään erikseen maataloudelle, kotimaiselle elintarviketeollisuudelle, tuonnille sekä kaupalle ja ravintoloille. Lisäksi kehitystä vertaillaan yhdeksän eri maan välillä. Tulosten perusteella kauppa ja ravintolat ovat kasvattaneet omaa osuuttaan ruokaketjussa vuosina 2000–2009. Lisäksi tuonnin merkitys on ollut voimakkaassa kasvussa. Kotimainen maatalous ja elintarviketeollisuus ovat vastaavasti menettäneet asemiaan. Tutkimuksen kansainvälisen vertailun mukaan kehitys on ollut samansuuntaista myös muualla. Maatalous on menettänyt osuuttaan ruokaan käytetyistä kokonaismenoista lähes kaikissa vertailussa mukana olleissa maissa. Elintarviketeollisuuden osuus on laskenut tai pysynyt ennallaan. Tuonnin merkityksen kasvu näkyy selvästi kaikissa vertailumaissa.

Avainsanat: Bruttomarginaalit, elintarvikeketju, hinnanmuodostus

Kyösti Arovuori – Hanna Karikallio – Perttu Pyykkönen. 2011. THE DEVELOPMENT OF POWER RELATIONS IN THE FINNISH FOOD MARKETS. PTT Reports 230. 47 p.

Abstract:  In this report, we estimate gross margins for the Finnish food chain. First, we analyse the development of the gross margins in the Finnish food chain and second, compare this development to eight selected countries. Our aim is to analyse how the gross margins in food prices have developed in Finland and how the development differs from that in other countries. The analysis is based on a distribution of total food consumption expenditures among the operators within the food chain. We calculate gross margins for domestic agriculture, food industry, foreign agriculture (imports) and retail trade and restaurants. The covered time period is 2000-2009. Our results show widening gross margins in the Finnish food chain. Retail trade and restaurants and imports have increased their shares of all food expenditures in Finland during the time period 2000-2009. Respectively, domestic agriculture and domestic food processing industry have had decreasing shares. According to our analysis, farmers have been receving a decreasing share of consumers’ food expenditures in almost all comparison countries. The share of food industry has decreased or remained unchanged, while the food imports have been taking an increasing share of food consumption expenditures in each of our comparison countries.

Keywords: Gross margins, food chain, price formation.