166. Viljasektorin hintarakenteet

Peltoniemi, A., Arovuori, K., Karikallio, H., Niemi, J. ja Pyykkönen, P. 2014. VILJASEKTORIN HINTARAKENTEET. PTT työpapereita 166. 58 s. ISBN 978-952-224-151-1 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan kotimaisen viljasektorin hintarakenteita ja rahavirtojen jakautumisessa tapahtuneita muutoksia vuosien 2008 ja 2012 välisenä aikana. Tutkimuksessa kuluttajan tuotteesta maksama hinta jaetaan raaka-aineen hintaan sekä jalostuksen, kaupan ja valtion osuuteen. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan kotimaisen viljasektorin kokonaisrahavirtoja hyödyntämällä elintarvikkeiden kulutuksen, tuotannon ja ulkomaankaupan bruttomääräisiä tilastoarvoja. Tutkimustulokset osoittavat, että kaupan osuus mylly- ja leipomotuotteiden kuluttajahinnoissa on viime vuosina kasvanut. Alkutuotannon saama osuus on kasvanut myllytuotteissa, mutta pitemmälle jalostetuissa leipomotuotteissa osuus on kasvanut vain marginaalisesti. Teollisuuden osuus on leipomotuotteissa kasvanut, mutta myllytuotteissa osuus on selkeästi pienentynyt. Verottajan saama osuus on hieman pienentynyt arvonlisäverotuksen muutosten takia. Tutkimustulokset antavat lisäksi viitteitä leipomosektorilla viime vuosina tapahtuneesta rakennemuutoksesta, jonka taustalla on myymäläleipomoiden lisääntyminen. Muutos on mahdollistanut mm. raakapakasteiden tuonnin ja kilpailun tuonnin avulla myös tuoreen leivän markkinoilla. Tämän myötä kaupan ja ravintoloiden osuus alan kokonaisrahavirroista on kasvanut selvästi.

Asiasanat: hintamarginaalit, rahavirrat, viljasektori, elintarviketeollisuus, kauppa.

Peltoniemi, A., Arovuori, K., Karikallio, H., Niemi, J. and Pyykkönen, P. 2014. PRICE STRUCTURES IN THE FINNISH CEREAL SECTOR. PTT Working Papers 166. 58 p. ISBN 978-952-224-151-1(pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The study examines changes in price margins and the distribution of money flows in the Finnish grain sector from 2008 to 2012. Product-based price margin calculations measure the share of the consumer price going to each sub-sector of the supply chain of grain based products: farmers, the processing industry, and the wholesale/retail trade as well as government taxes. In addition, national consumption, production and trade statistics are utilized to estimate the changes in the distribution of total money flows in the Finnish grain sector. The results show that the share of the wholesale and retail trade in the consumer price of milling and bakery products has increased in recent years. The processing industry’s share of the consumer price of bakery products has also increased, but for milling products that share has clearly decreased. The farmer’s share has increased substantially for milling products, and only marginally for bakery products. The share of taxes in consumer prices has declined due to changes in value added tax. The results also provide information about the structural change in the bakery sector over recent years. This change is underpinned by an increase in the number of in-store bakeries, which has facilitated imports of raw frozen products and, consequently, increased competition in the fresh bread market. As a result, the share of the supply chain’s money flow accounted for by retail trade and restaurants has increased significantly.

Key words: price margins, money flows, cereal sector, food industry.