236. Vaihtoehtoja Suomen perushyödykkeisiin liittyvälle kehityspolitiikalle

Matleena Kniivilä – Leena Kerkelä – Kalle Laaksonen. 2012. VAIHTO­EHTOJA SUOMEN PERUSHYÖDYKKEISIIN LIITTYVÄLLE KEHITYSPOLITIIKALLE. PTT raportteja 236. 51 s. ISBN 978-952-224-095-8 (painettu), ISBN 978-952-224-096-5 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä: Tämän raportin päätavoitteena on hahmottaa ja suositella vaihtoehtoja Suomen perushyödykepolitiikan kanaviksi, instrumenteiksi ja painopisteiksi, erityisesti Common Fund for Commodities -rahastoa (CFC) koskien. Raportissa arvioidaan yleisellä tasolla myös muiden kansainvälisten organisaatioiden roolia sekä kansainvälisen perushyödykepolitiikan vaihtoehtoja uudessa globaalissa politiikka- ja talousrakenteessa. Kansainvälistä perushyödykepolitiikkaa toteuttaa maailmassa laaja joukko kansainvälisiä järjestöjä ja työnjaon selkeyttämiselle on tarvetta. Pitkällä aikavälillä resursseiltaan pienellä ja liian laajan mandaatin omaavalla CFC:lla ei ole toimintamahdollisuuksia itsenäisenä rahoituslaitoksena. Käytännöllisin vaihtoehto on laitoksen liittäminen osaksi UNCTADia. Ensivaiheessa on kuitenkin keskityttävä CFC:n uudistamiseen niin, että se tukee myöhempää liitosta. Mikäli CFC:n liittäminen osaksi toista järjestöä ei pitkällä aikavälillä etene, Suomen on harkittava CFC:sta irtautumista ja perushyödyketyön tukemista vastaavasti enemmän muiden organisaatioiden kautta.    

Avainsanat: Perushyödykkeet, Common Fund for Commodities, kehi­tyspolitiikka.

Matleena Kniivilä – Leena Kerkelä – Kalle Laaksonen. 2012.  ALTERNATIVES FOR THE FINNISH PRIMARY COMMODITY DEVELOPMENT POLICY. PTT Reports 236. 51 p. ISBN 978-952-224-095-8 (printed), ISBN 978-952-224-096-5 (PDF), ISSN 1456-3215 (printed), ISSN 1796-4776 (PDF)

Abstract: The main aim of this report is to outline and recommend alternatives for the Finnish primary commodity policy, especially regarding the Common Fund for Commodities (CFC). This report also evaluates in general terms the roles of other international organizations and the alternatives for the international primary commodity policy in the new global political and economic context. A large number of international organizations are involved in implementing international primary commodity policy and there is a need for a clear distribution of work. In the long run the CFC, which has limited resources and extensive mandate, has no scope for action as an independent funding institution. The most practical option would be to merge the CFC with UNCTAD. However, in the short run the CFC should be reformed in a way that would support the latter merger. If there is no progress with merger with a bigger organization in the long run, Finland should consider withdrawing from the CFC and supporting work related to primary commodities through other organizations.

Keywords: Primary commodities, Common Fund for Commodities, development policy.