217. Töiden organisointi Suomen maataloudessa

Perttu Pyykkönen – Sanna Tiilikainen. 2009. TÖIDEN ORGANISOINTI SUOMEN MAATALOUDESSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 217. 52 s. ISBN 978-952-224-031-6 (NID), ISBN 978-952-224-032-3 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

TIIVISTELMÄ. Maatalouden rakennekehityksen myötä yksittäisten tilojen investoinnit ovat selvästi suurentuneet. Se pakottaa maatalousyrittäjät miettimään vaihtoehtoisia tapoja organisoida tilan tuotanto ja työvoiman käyttö. Tässä tutkimuksessa pääpaino on vieraan työvoiman ja ostopalveluiden käytön muutosten tarkastelussa. Tutkimusaineistona on laaja viljelijäkysely. Itse tekemisen perinne suomalaisessa maataloudessa on hyvin vahva. Vieraan työvoiman palkkaus on suhteellisen vähäistä eikä yhteistyön ja ostopalveluiden käytölläkään säästetä omaa työtä pääsääntöisesti kuin muutamia päiviä. Itse tekeminen on yleisintä niillä tiloilla, joilla yksi tai kaksi henkilöä työllistyy päätoimisesti. Yleisintä rahtityön teettäminen on kuivauksessa, puinnissa ja lannanlevityksessä. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä viiden vuoden päässä kyselyajankohdasta itse tehdyn työn osuuden arvioitiin olevan      15-20 % vähäisempi. Yhteistyöllä saavutetaan kustannussäästöjä mutta siihen, mikä on varsinkin suurilla kotieläintiloilla rajoittavin tekijä eli oma työ, sillä ei voida paljoakaan vaikuttaa. Sen ongelman ratkaisee vasta urakoitsijoiden käyttö ja töiden ulkoistaminen. Jo nyt myös vierasta työvoimaa palkattaisiin enemmän, jos siihen olisi taloudellisia mahdollisuuksia. Rakennekehityksen myötä viljelijöiden täytyy jatkossa tehdä entistä tarkemmin valintoja siitä, mitä kannattaa tehdä itse, mitä kannattaa teettää vieraalla, ja mitä toimintoja kannattaa ulkoistaa.

Asiasanat: Rakennekehitys, yhteistyö, urakointi, vieras työvoima.

Perttu Pyykkönen – Sanna Tiilikainen. 2009. ORGANIZING THE WORK IN FINNISH AGRICULTURE. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 217. p 52. ISBN 978-952-224-031-6 (NID), ISBN 978-952-224-032-3 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

ABSTRACT. The growing farm size increases the need to consider alternative ways of organize the production and the work on the farm. The main purpose of this study is to look at the changes in the use of hired labour, co-operation between farms and outsourcing on Finnish farms. The tradition for self employment is very strong in Finnish agriculture. There is not much hired labour. Furthermore, even though the co-operation and the use of contract services is quite common they do not markedly decrease the own labour input. The self employment is most common on the farms where the farmer and/or the spouse work full-time. The use of contract services is most common in harvesting, drying of grain, and manure management. However, in the future the self employment share will be much lower. According to the survey answers the amount will be from 15 to 20% lower after five years. The co-operation enables cost savings but does usually not save very much labour that is often the most restricting production factor especially on growing livestock farms. Thus, the outsourcing will probably become more common in the future with changing structures. The need for hired labour has also increased but the economic possibilities have thus far been quite poor. The continuing pressure for structural change pushes the farmers to think about their choices what to do themselves, where to co-operate, and which action let the contractors do much more precisely than before.

Keywords: Structural change, co-operation, outsourcing, hired labour