146. Suomalaisomisteiset yritykset Virossa

Pasi Holm. 2013. SUOMALAISOMISTEISET YRITYKSET VIROSSA. PTT työpapereita 146. 23 s. ISBN 978-952-224-122-1 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ja Viron yritysten menestymistä viime vuosien aikana. Viron nopea talouskasvu 2000-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tutkimusaineistona on tietokanta, joka sisältää suomalaisten ja virolaisten yritysten tilinpäätöstiedot. Samojen yksittäisten yritysten seuranta on mahdollista tehdä vuodesta 2008 eteenpäin.   Suomalaisomisteisten yritysten liiketoiminnan laajeneminen Virossa näyttää hyödyttävän sekä Viroa että Suomea. Suomessa toimivien yritysten, joilla on Virossa toimiva tytäryhtiö, tehokkuus on ”kokovakioituna” suurempi kuin kaikkien Suomessa toimivien yritysten. Vastaavasti suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten tehokkuus on ”kokovakioituna” suurempi kuin kaikkien Virossa toimivien yritysten.

Asiasanat: Yritys, yrittäjyys, Viro, Suomi. 
 
Pasi Holm. 2013. FINNISH OWNED FIRMS IN ESTONIA. Working Papers 146. 23p. ISBN 978-952-224-122-1 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: This study examines the success Finnish and Estonian firms during the last few years. The fast economic growth in Estonia in the 2000s, the lower wage level and the lighter taxation attract Finnish firms to expand to Estonia. The analysis is based on a database, which includes Finnish and Estonian financial statement statistics. The same firms can be followed from 2008 onwards.  Both Estonia and Finland seem to benefit from the expansion of the firms, owned by Finns. Those firms operating in Finland and having a subsidiary in Estonia, have better “size constant” effectiveness than the firms operating in Finland. And respectively, the Finnish owned firms operating in Estonia have better “size constant” effectiveness than all firms in Estonia.

Key words: Firm, entrepreneurship, Estonia, Finland