221. Suomalaisen metsänomistajan profiili vuonna 2030

Anna-Kaisa Rämö – Liisa Mäkijärvi – Ritva Toivonen – Paula Horne. 2009. SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 221. 47 s. ISBN 978-952-224-040-8 (NID), ISBN 978-952-224-041-5 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Suomalainen metsänomistajakunta vuonna 2030 on nykyistä monipiirteisempi. Selkeimmät erot nykyiseen ovat metsänomistajakunnan nuortuminen, palkansaajien nousu suurimmaksi ryhmäksi sekä kaupungeissa asumisen ja etämetsänomistajuuden yleistyminen. Metsänomistuksessa korostuvat aineettomat arvot, mutta metsistä halutaan edelleen hyötyä myös taloudellisesti. Metsänomistajien mahdollisuudet metsäasioiden omatoimiseen hoitamiseen vähenevät, mikä lisää palveluiden tarvetta. Neuvonnalta ja palveluilta metsänomistajat edellyttävät yksilöllisyyttä. Tulokset perustuvat 2000-luvun alussa metsänomistajaksi tulleiden suomalaisten sekä 15–25-vuotiaiden opiskelijoiden keskuudessa vuosina 2007–2008 tehtyihin teemahaastatteluihin ja postikyselyihin. Metsänomistaja-aineistoissa on mukana noin 100 metsänomistajaa ja nuorten aineistoissa 255 eri oppilaitoksissa opiskelevaa nuorta. Tutkimusaineistot ovat verraten pieniä, mutta tulokset antavat suuntaviivoja suomalaisen metsänomistajakunnan arvojen ja asenteiden kehityssuunnista. Tämä raportti on synteesi osatutkimuksista hankkeessa ”Yksityismetsänomistajakunta muutoksessa: tulevaisuuden metsänomistaja vuonna 2030”.

Avainsanat: Tulevaisuus, rakennemuutos, metsänomistaja, profiili

Anna-Kaisa Rämö – Liisa Mäkijärvi – Ritva Toivonen – Paula Horne. 2009. FINNISH FOREST OWNERS’ PROFILE IN 2030. Pellervo        Economic Research Institute Reports No. 221. p. 47. ISBN 978-952-224-040-8 (NID), ISBN 978-952-224-041-5 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

Abstract: Finnish non-industrial private forest owners (NIPFs) will be increasingly diversified in 2030. The most distinct changes in the structure are decrease in the average age, employees forming the biggest occupational group, and increased share of city-dwellers and distant NIPFs. Future NIPFs will emphasize intangible values in their forest ownership, but economic gains are also required. NIPFs’ possibilities to manage their forests and forest matters on their own will diminish, which increases the need for forestry services. As NIPFs’ features and objectives will be increasingly diversified, services and extension have to be individual and tailored to meet NIPFs’ needs. The results are based on group interviews and nation-wide surveys among Finnish private forest owners having forest estate in their possession since 1999 or later, and among Finnish students of 15 to 25 years of age. The data were collected in autumn 2007 and spring 2008. The data of NIPFs includes responses of about 100 forest owners and the student data responses of 255 students. The data of the studies are rather small, but the results give clear indications about trends of NIPFs’ values and attitudes. This report is a synthesis of sub-studies of the project “Private forest ownership in a state of change: Finnish private forest owner’s profile in 2030”.

Key words: Future, structural change, forest owner, profile