179. Suomalaisen maidon liiketoimintaverkosto – hinnoittelujärjestelmien kansainvälinen vertailu

Mikko MÄKIMATTILA, Panu KALLIO ja Juha MARTTILA. 2001. SUOMALAISEN MAIDON LIIKETOIMINTAVERKOSTO – HINNOITTELUJÄRJESTELMIEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 179. 59 s. ISBN 952-5299-45-7, ISSN 1456-3215

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan maitomarkkinoiden liike­toimintaverkoston rakennetta, toimintaa ja tuloksellisuutta. Pääasiallisena tavoitteena analysoida tuottajamaidon hinnoittelujärjestelmää osana maidon­tuottajan ja meijeriteollisuuden välistä koordinointia. Tähän liittyen tutkimuksessa kuvataan Hollannin ja Iso-Britannian maitoketjujen koordi­nointivälineet ja verrataan niitä suomalaiseen järjestelmään. Tutkimus tuo esille sen, että tuottajamaidon hinnoittelujärjestelmällä voidaan tehokkaasti välittää markkinainformaatiota ja ohjata tuotantoa. Keskeisinä elementteinä ovat tällöin koostumus-, laatu- ja kausihinnoittelu. Suomessa maidon hinta perustuu valkuaispitoisuuteen selkeämmin kuin vertailumaissa. Tuottajien maidosta saama keskimääräinen hinta on verraten yhteneväinen, joskin Suomessa markkinoiden lyhyen aikavälin muutokset välittyvät hitaammin tilahintoihin. Kausi- ja laatuhinnoittelun perusteet ovat varsin yhteneväiset kaikissa kolmessa maassa. Maidon kuiva-ainehinnoittelu nousee esille eräänä yksityiskohtana, jonka soveltamismahdollisuuksia myös Suomeen on erityisesti tarkasteltava. Suomalaisten maito-osuuskuntien omistajien arvojen ja asenteiden kartoitus tuo esille valmiuden tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä keskinäisen solidaarisuuden ja tietyn uudistushalukkuuden maidon hinnoittelujärjestelmässä.

Avainsanat: hinnoittelu, maito, meijeriteollisuus, liiketoimintaverkosto

Mikko MÄKIMATTILA, Panu KALLIO ja Juha MARTTILA. 2001. FINNISH DAIRY MARKET NETWORK – INTERNATIONAL COMPARISON OF MILK PRICING MECHANISMS. Pellervo Economic Research Institute Reports No 179, 59 p. ISBN 952-5299-45-7, ISSN 1456-3215

Abstract: The study examines structure, conduct, and performance of network of milk markets. The main objective is to analyse a pricing mechanism of raw milk as a part of co-ordination between a milk producer and the dairy industry. Co-ordination tools in the milk supply chain are described in the Netherlands and Great Britain, and compared with the ones in Finland. The study emphasizes the role of milk pricing mechanism in delivering market information and controlling production. The key elements in pricing are contents, quality, and seasonality of milk. In the milk pricing system practiced in Finland, protein is valued more compared to other countries. Average producer price for milk is rather comparable and similar between countries. However, the Finnish milk price reacts slower onto short-term market changes compared to other countries. The basis of pricing on seasonality and quality are quite similar in all three countries. As one of the main finding is to stress dry-matter more in valuing raw milk in Finland. The survey on values and attitudes of the owners of Finnish milk producer co-operatives revealed their interest in research and development, mutual solidarity, and certain willingness to reform the current milk pricing system.

Key words: pricing, milk, dairy industry, co-ordination, network