167. Sianlihan tarjontaketjun toiminnan tehostaminen

ISOSAARI, Heikki. 1999. SIANLIHAN TARJONTAKETJUN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 167, 63 s. ISBN 952-5299-13-9, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa arvioidaan suomalaisen sianlihan tarjontaketjun tehokkuutta verrattuna vastaavaan tarjontaketjuun Tanskassa. Analyysissä kuvaillaan ketjujen rakennetta ja arvioidaan tuotantoketjun toiminnan tehostamisen kriittisiä kohtia. Tanskan sikatalous on noin kymmenkertainen suuruudeltaan Suomeen verrattuna. Tanskan osuus EU:n sianlihantuotannosta on 10 %, mutta EU:n viennistä tanskalaisen sianlihan osuus on yli 50 %. Tanskan sianlihantuotannosta 80 % menee vientiin. Tutkimuksessa todetaan, että tarjontaketjun eri osapuolet on Suomessa saatava tekemään laajemmin yhteistyötä koko ketjua koskevissa kysymyksissä. Suomessa pitäisi olla tuotantoon liittyviä ratkaisuja koko ketjun kattavasti koordinoiva organisaatio kuten Tanskassakin.

Avainsanat: Sikatalous, tarjontaketju, vertikaalinen koordinaatio.

ISOSAARI, Heikki. 1999. IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SUPPLY CHAIN FOR PORK IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Reports No 167, 63 s. ISBN 952-5299-06-6, ISSN 1456-3215.

Abstract: The study analyses the efficiency of the Finnish supply chain for pork compared with the same supply chain in Denmark. The analysis includes a description of structures in the chain. Then the critical points in the supply chain from the efficiency point of view are studied. The Danish pork industry is ten times larger than the Finnish one. The Danish share of EU production is 10 %, but the Danish share of the EU exports is over 50 %. 80 % of the Danish production is exported. The study concludes that it is essential to improve the cooperation of the different agents in the Finnish pork supply chain. In Finland, a body, which would co-ordinate the subjects of interest for the whole supply chain, is needed according the model operating in Denmark.

Key words: Pork production, supply chain, vertical co-ordination