143. Rakennemuutos Suomen kotieläintaloudessa

Perttu Pyykkönen – Stefan Bäckman – Erik Puttaa. 2013. RAKENNEMUUTOS SUOMEN KOTIELÄINTALOUDESSA. PTT työpapereita 143. 51 s. ISBN 978-952224-115-3 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä. Tutkimuksessa vahvistui jo aiemmin havaittu ilmiö kotieläintilojen lukumäärän voimakkaasta pienentymisestä. Tuotantosuunnasta riippumatta tilojen määrä näyttää vähintäänkin puolittuvan aina kymmenessä vuodessa. Tilakoko kuitenkin kasvaa rajusti tuotantoaan jatkavilla tiloilla, sillä investoinnit usein kaksin- jopa kolminkertaistavat tuotannon. Samalla tilakokoaan kasvattavat tilat joutuvat miettimään tuotantotapansa kenties kokonaan uusiksi, koska viljelijäperheen oma työpanos ei enää läheskään kaikilla investoivilla tiloilla riitä kaikkien töiden tekemiseen itse. Toinen iso haaste on lisäpellon saatavuus. Tilusrakenne on hajanainen ja peltoa tarvitaan sekä rehuntuotantoon että myös lannanlevitykseen. Ympäristösyistä lannanlevitystarpeen kasvu onkin monella tilalla suurempi haaste kuin rehualan löytyminen. Investoivien tilojen onkin entistä enemmän mietittävä sitä, mihin keskittyy itse, mitä toimintoja voi ulkoistaa ja mitä voi kenties tehdä yhteistyössä muiden tilojen kanssa. Tutkimus perustui rekisteriaineistoon Suomen kaikkien tilojen kotieläinmääristä ja pellonkäytöstä vuosilta 2010 sekä ympäristölupapäätöksistä vuosilta 2009-2012 saatuihin tietoihin kotieläintilojen investointisuunnitelmista.

Avainsanat: Rakennekehitys, työpanos, tuotannon organisointi 
 
Perttu Pyykkönen – Stefan Bäckman – Erik Puttaa. 2013. STRUCTURAL CHANGE IN FINNISH LIVESTOCK FARMING. PTT Working Papers 143. 51 s. ISBN 978952-224-115-3 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract. The study confirms earlier observations on the nature of the structural change in Finnish livestock farming. The number of livestock farms seems to at least halve in every ten years. More importantly, the investments are currently so large that it is often impossible to run the operations on the enlarged farm solely based on the farm family’s own labour input. The usual investment doubles or even triples the original farm size measured by livestock number. Furthermore, due to environmental requirements, this also increases the need for additional land, especially for manure spreading. Thus, the investing farm has to think very carefully about the organizing of the work and operations on the farm. The key questions are: which are the key operations that he/she has to run by him/herself, which can he/she possibly outsource, are there operations that can be organized in cooperation with other farms, where to invest in addition to the livestock buildings. The study was based on large official databases on all Finnish farms (IACS) as well as on data on farmers’ investment plans collected at PTT.

Keywords: Structural change, labour input, organization of production