177. Puurakentaminen: sääntelyn kapeikot ja kehittämisvaihtoehdot

Määttä, K., Hietala, J., Jutila, K. 2016. PUURAKENTAMINEN: SÄÄNTELYN KAPEIKOT JA KEHITTÄMISVAIHTOEHDOT. PTT työpapereita 177. 92 s. ISBN 978-952-224-184-9 (PDF), ISSN 1796-4784 (PDF).

Abstrakti: Tutkimuksessa hyödynnetään julkaistua kirjallisuutta, oikeuskäytäntöä sekä haastatteluja. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida voimassa olevan lainsäädäntömme sääntelykapeikkoja, jotka pidättelevät puurakentamista, ja joita purkamalla puurakentamiselle luotaisiin edellytyksiä yleistyä. Tutkimuksessa havaittiin ensinnäkin, että hankintalainsäädäntö ei sen paremmin estä kuin suoranaisesti edistäkään puurakentamista. Toiseksi myös kaavoitus on pitkälti materiaalineutraalia, toisin sanoen se turvaa lähtökohtaisesti tasapuoliset edellytykset eri materiaalien käyttämiselle rakentamisessa.  Kolmanneksi rakentamismääräyksiä on muutettu viime vuosina materiaalineutraalimpaan suuntaan. Tutkimuksen keskeinen päätelmä on, että sääntelykapeikkojen sijasta puurakentamista pidättelevät tällä hetkellä monet muut kapeikot. Vastedes tulisi erityistä huomiota kiinnittää asennekapeikkojen purkamiseen. Näiden taustalla on lukuisia psykologisia markkinahäiriöitä. Myös osaamiskapeikot ovat vakava este vaativien puurakennusten yleistymiselle. Tällöin on otettava huomioon koko rakennustoiminnan verkosto.  
 
Avainsanat: puurakentaminen, teollinen puurakentaminen, puukerrostalorakentaminen, julkinen hankinta, kaavoitus, rakentamismääräykset, psykologiset markkinahäiriöt 
 
Määttä, K., Hietala, J., Jutila, K. 2016. WOOD CONSTRUCTION: REGULATORY BOTTLENECKS AND DEVELOPMENT POSSIBILITIES. PTT Working Papers 177. 92 p. ISBN 978-952-224-184-9 (PDF), ISSN 17964784 (PDF).

Abstract: Research is based on existing studies, case law and interviews. The aim of the study has been to outline different kinds of regulatory bottlenecks which have prevented wood construction in Finland. On the other hand, the purpose is to analyze the possibilities to amend legislation in order to promote wood construction. First, legislation regarding public procurements does not prevent or promote – as such – wood construction. Secondly, zoning is material neutral, too, in the sense that it does not favor wood or other building material. Thirdly, building codes have been amended in recent years so that they are quite well compatible with the principle of material neutrality. As a conclusion, other bottlenecks than regulatory bottlenecks may be more serious obstacles for wood construction. A reference can be made to behavioral market failures, i.e. cognitive biases and heuristics, such as availability heuristic and status quo bias. Moreover, know-how bottlenecks are worth noting. Then, the whole network of construction activity should be paid attention to.      
 
Keywords : wood construction, industrial wood construction, wooden apartment building, public procurement, zoning, building codes, behavioral market failures