272. Puunmyyntitulojen käyttö ja metsätalouden kannattavuuden mittaaminen – Metsänomistaja 2020

Tiivistelmä 

Tutkimuksessa selvitettiin yksityismetsänomistajien näkemystä metsätalouden  kannattavuuden mittaamisesta, metsätilasta luopumisen hinnasta, vaihtoehtoisista sijoituskohteista sekä puunmyyntitulojen käyttökohteista. Tutkimus perustui Suomalainen metsänomistaja 2020 -hankkeessa metsänomistajilta vuonna  2019 kerätyn valtakunnallisen postikyselyaineiston perusotokseen sekä kannattavuutta käsitelleeseen osaotokseen. Tulosten mukaan kolmasosa metsänomistajista ei arvioi metsätaloutensa kannattavuutta. Yleisin tapa arvioinnissa oli puun hintataso, jota käytti vajaa kolmannes metsänomistajista. Tyypillisesti metsänomistajat käyttivät useita arviointitapoja.

Metsien muut kuin taloudelliset arvot painavat myös vahvasti omistajuudessa. Yli kolmasosa metsänomistajista ei 
olisi valmis myymään metsätilaa mistään hinnasta perheen ulkopuolisille. Reilu  neljännes ei osannut arvioida mahdollista luopumishintaa suhteessa tilan arvoon. Siten vain vajaa 40 prosenttia metsänomistajista harkitsi jotain hintaa, jolla  luopuisi metsistään. Jos metsänomistaja myisi metsäomaisuutensa, noin neljännes piti mahdollisena sijoitusvaihtoehtona pörssiosakkeita. Vastaava osuus harkitsisi myös sijoitusasuntoja tai rahastosijoittamista. Sijoittamisen sijasta kulutuksen ja lainojen lyhennyksen valitsi lähes kolmannes vastaajista. Tulokset  puunmyyntitulojen käytön jakaumasta mittasivat metsänomistajien kykyjä hahmottaa puunmyyntitulojen käyttöä maa- ja metsätalouteen, yksityistalouteen ja  muuhun yritystoimintaan. Alle puolet metsänomistajista kykeni suhteellisen luotettavasti arvioimaan mihin puunmyyntitulot oli käytetty ja esimerkiksi vain kolmannes arvioi käyttäneensä puunmyyntituloja puunmyynnistä tai tilasta maksettujen verojen maksamiseen. Näkemykset puunmyyntitulojen käytöstä olivat yhteydessä myös kannattavuuden arviointiin. Tuloksia ristiintaulukoitiin metsänomistajan ja tilan taustapiirteiden suhteen. 

Asiasanat: yksityismetsänomistajat, metsätalouden kannattavuus, metsän arvo, puunmyyntitulot, vaihtoehtoiset sijoituskohteet

Use of roundwood sales revenues and assessment of profitability of forestry – Forest owner 2020. PTT reports 272.

Abstract 

The study examined the views of non-industrial private forest owners on assessing the profitability of forestry, the price of selling one’s forest holding, alternative investment types to forest, and the uses of wood sales revenue. The study  was based on the primary sample and sub-sample of the national postal survey  data collected from forest owners in 2019 in the Finnish Forest Owner 2020 project. According to the results, one third of forest owners do not assess the profitability of their forest management. The most common method of assessment  was the price level of wood, which was used by less than a third of forest owners. Typically, forest owners used several assessment methods.

The non-economic  values of forests also weigh heavily on ownership. More than a third of forest  owners are not willing to sell forest outside their family at any cost. Just over a  quarter are not able to estimate the possible price at which they would sell. Thus,  less than 40 percent of forest owners considered some price to sell their forest property. If a forest owner sold his forest assets, about a quarter considered  listed shares to be a possible investment option. A similar proportion would also  consider investing in housing or funds. The results on the distribution of the use of roundwood sales revenues measured the ability of forest owners to assess  the allocation of revenues to the use for forest and farm property, private economy and other business activities. Less than a half of the forest owners were able to estimate relatively reliably the allocation targets of roundwood sales revenues and, for example, only a third assessed that they had paid taxes on roundwood sales incomes or property. The views on the use of roundwood sales revenues were also in connection to the profitability assessments. The results were  cross-tabulated with the background characteristics of the forest owner and the farm.

Key words: non-industrial private forest owners, profitability of forestry, value of forest property, roundwood sales revenues, alternative investment types