10. Osuustoiminnallisten elintarvikeyritysten tulosanalyysi, sovellutus meijeriaineistolla

ISOSAARI, Heikki. 1998. Osuustoiminnallisten elintarvikeyritysten tulosana­lyysi, sovellutus meijeriaineistolla. Työpapereita N:o 10, 26 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, ISBN 951-8950-85-7, ISSN 1455-4623)

Tiivistelmä. Tutkimuksessa tarkastellaan osuuskuntien ja osakeyhtiöiden tulosarviointistra­tegian eroavuuksia sekä testataan viitekehystä osuuskuntien taloudellisesta käyttäytymisestä. Tutkimuksen havaintoaineistoksi kerättiin osuusmeijereiden vuosien 1995 ja 1996 tilinpää­töstiedot. Havaintoaineistoa analysoitiin regressioanalyysin avulla. Aineistosta todennettiin maidon tilityshinnan ja meijerin omavaraisuuden välinen positiivinen yhteys. Samoin meije­rin suhteellisen nettotuloksen ja omavaraisuuden välinen positiivinen yhteys todentui. Hyvä kannattavuus todettiin meijeriaineistossa näkyvän sekä korkeina tilityshintoina että korkeana nettotuloksen tasona. Hyvin kannattavat meijerit maksoivat myös osuuspääomalleen korke­ampaa korkoa. Suurin osa osuuspääoman koroista osoittautui kuitenkin olevan vain hieman riskittömän pitkän aikavälin koron yläpuolella.

Avainsanat: osuuskunta, tulosanalyysi, meijeri

ISOSAARI, Heikki. 1998. Economic and Financial Performance of Dairy Co­operatives in Finland. Working Papers No. 10, 26 p. (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland. ISBN 951-8950-85-7, ISSN 1455-4623)

Abstract. This research paper analyses the strategy to evaluate the economic and financial performance of co-operatives and investor-owned firms. The theoretical framework on the economic behaviour of a co-operative finn is formulated and tested with the Finnish dairy co-operatives. Data consists of the financial statements of the dairy co-operatives in 1995 and 1996. Regression analysis is used as a research method in this paper. The positive relation between the producer price and the debt to equity ratio is conformed as well as the positive relation between the profitability and the solvency of the co-operative dairies. Dairies with higher profits proved also to pay higher rents för their share capital, althought the rent was seldom higher than the risk-free long term rent of government bonds.

Key words: co-operative, financial ratios, dairies