242. Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa

Rinta-Kiikka, S., Pyykkönen, P. ja Ylätalo, M. 2013. OSAKEYHTIÖMUOTOINEN MAATALOUS SUOMESSA. PTT raportteja 242. 136 s. ISBN 978-952-224-126-9 (painettu), ISBN 978-952-224-127-6 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä: Rakennekehityksen myötä osakeyhtiömuotoinen maatalous on selvästi yleistynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Erityisesti suuret kotieläintilat ovat yhtiöittäneet tuotantoaan. Tutkimuksessa arvioidaan, että yhtiömuotoisten tilojen määrä olisi vuonna 2020 jo noin 850 tämänhetkisen runsaan 600 osakeyhtiön sijaan. Osakeyhtiöiden osuus tuotannosta mm. siipikarjan- ja sianlihantuotannossa arvioidaan kasvavan merkittäväksi. Kotieläintuotannossa toimivat osakeyhtiöt ovat liikevaihdolla mitattuna selkeästi perinteisiä perheviljelmiä suurempia. Vaikka liikevaihto ja varallisuus ovat tiloilla suuret, myös velan osuus on monella tilalla suuri. Usein yhtiöittämiseen onkin liittynyt iso investointi ja toiminnan laajentuminen. Keskeinen tekijä tilan yritysmuodon muutoksessa on ollut verotus. Kannattavaa yhtiöittäminen onkin ollut silloin kun tulosta on maksettu vain yhteisövero ja osinkoa verovapaan osuuden verran. Päätoimisilla tiloilla yhtiömuodon kannattavuuden arviointi on monimutkaista, sillä siihen vaikuttavat monet tilakohtaiset tekijät ja ratkaisut. Päätoimisen tilan tuleekin olla huomattavan suuri, jotta osakeyhtiömuoto olisi verotuksellisesti edullisempi kuin yksityinen maatalouden harjoittaja. Tiedot osakeyhtiömuotoisten maatilojen ja puutarhojen taloudesta poimittiin Amadeus-tietokannasta. Rakennekehityksen arvioinnissa aineistona oli MMM Tiken IACS-rekisterin tietoja Suomen maatiloista vuosilta 2005–2010. Lisäksi hyödynnettiin kolmen Pro gradu -työn tietoja.

Avainsanat: osakeyhtiö, verotus, kannattavuus, maatalouden rakennekehitys

Rinta-Kiikka, S., Pyykkönen, P. och Ylätalo, M. 2013. LANTBRUK I AKTIEBOLAGSFORM I FINLAND. PTT rapporter 242. 136 s. ISBN 978-952-224-126-9 (red.), ISBN 978-952-224-127-6 (PDF) ISSN 1456-3215 (tryckt), ISSN 1796-4776 (PDF)

Sammandrag: Som en följd av strukturutvecklingen har lantbruk i aktiebolagsform blivit mycket vanligare under de senaste tio åren. Speciellt stora djurgårdar har bolagiserat sin produktion. I undersökningen uppskattar man att år 2020 kommer ca 850 gårdar att bedrivas i bolagsform. För tillfället finns det drygt 600 aktiebolag. Aktiebolagens andel av produktion beräknas växa märkbart i fjäderfä- och svinproduktionen. Aktiebolag inom djurproduktionen är med omsättningen mätt klart större än konventionella familjejordbruk. Trots att gårdarna har hög omsättning och ansenliga tillgångar är också skuldbördan på många gårdar hög. Ofta är bolagiseringen förknippad till stora investeringar och en utökad verksamhet. Beskattningen är en central faktor när gården ändrar bolagsform. Bolagisering lönar sig bäst när man endast betalar bolagsskatt på inkomsten och vinstutdelningen faller inom ramen för den skattefria dividendandelen. På heltidsjordbruk är det svårt att bedöma vilken bolagsform som är den bästa. Det beror på många gårdsspecifika faktorer och beslut. Ett heltidsjordbruk bör vara rätt stort för att aktiebolagsformen beskattningsmässigt sett ska vara förmånligare i jämförelse med om gården bedrivs som privat jordbruk. Uppgifter om ekonomin på gårdar i aktiebolagsform erhölls från Amadeus -databasen. När strukturutvecklingen analyserade användes som källmaterial uppgifter om Finlands gårdar för åren 2005–2012 som i IACS -registret som förvaltas av JSM:s informationstjänstcentral Tike. Dessutom utnyttjades uppgifter från tre ProGradu -arbeten.

Nyckelord: aktiebolag, beskattning, lönsamhet, jordbrukets strukturutveckling

Rinta-Kiikka, S., Pyykkönen, P. and Ylätalo, M. 2013. FARM LIMITED LIABILITY COMPANIES IN FINLAND. PTT Reports 242. 136 p.

Abstract: The number of farms taking the form of limited liability companies (LLCs) has significantly increased in the last ten years, shaping the structural development of agriculture. In particular, large livestock farms have changed their legal form to LLCs. This study estimates that the number of LLCs will reach about 850 by the year 2020 compared to the current figure of over 600. The share of production by LLCs, for example in poultry and pork production, is expected to increase significantly. LLCs operating in livestock production have a clearly higher turnover than traditional family farms. However, although the turnover and assets of LLCs are large, many of them have a considerable amount of debt. The change of business form is often associated with large investments and farm expansion. A key driver for business form change has been taxation. LLCs have been profitable if the income is left in the LLC and only a tax-free dividend is paid. For full-time farms the profitability question is complex, because it is influenced by many factors and farm-related solutions. From the taxation perspective, a full-time farm must be of a considerable size in order to be a more profitable business form than a private farmer. Data on LLCs formed from farms and gardens was obtained from the Amadeus database. In assessing the structural development of agriculture, data were obtained from the MMM Tike IACS register of Finnish farms for the years 2005–2010. In addition, data from three Master's projects handling farm LLCs were used.

Keywords: limited liability company, taxation, profitability, structural development of agriculture