232. Omaisuus ja hoiva – Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa

Jyri Hietala – Markus Lahtinen – Petri Mäki-Fränti – Sami Pakarinen. 2011. OMAISUUS JA HOIVA – Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa. PTT raportteja 232. 49 s. ISBN 978-952-224-080-4 (painettu), ISBN 978-952-224-081-1 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä:.Tässä työssä tarkastellaan suomalaisten kotitalouksien varallisuuden kehitystä ja sen hyödyntämistä hoivan rahoituksessa. Tutkimuksen tulosten mukaan erityisesti asuntovarallisuus voi olla yksi osa hoivapalveluiden rahoitusratkaisua. Valtaosa suomalaisista asuu omistusasunnossa. Asuntovarallisuuden arvon pieni vaihtelu ja tasainen nousu hoivan kustannustason määrittävän yleisen tulokehityksen mukaisesti antaa lähtökohtaisesti hyvän suojan hoivakustannusten muutoksia vastaan. Suomalaisten varallisuus ei kuitenkaan suoraan ole riittävä suuri antamaan suojaa pitkäaikaisen hoivan tarpeeseen. Riskinä on omaisuuden loppuminen kesken hoivantarpeen. Hoivavakuutus ratkaisee omaisuuden ajallisen riittävyyden ongelman.  Jos vanhushoivan saatavuus ja laatu määritellään tasolle, joka objektiivisesti arvioiden mahdollistaa hyvän vanhuuden, julkiselle sektorille syntyy kannustin rohkaista kotitalouksia hyödyntämään omaisuuttaan oman hoivan rahoituksesta. Kannustaminen tuottaa paremman lopputuloksen kuin pakottaminen, joka toteutettaisiin esimerkiksi ottamalla omaisuus huomioon asiakasmaksuja määriteltäessä. Tukemalla vapaaehtoiseen omaisuuden hyödyntämistä vältytään luomasta kannusteita omaisuuden määrän minimoinnille.

Avainsanat: Hoivan rahoitus, omaisuus, hoivavakuutus

Jyri Hietala – Markus Lahtinen – Petri Mäki-Fränti – Sami Pakarinen. 2011. HOUSEHOLD PROPERTY AND LONG TERM CARE. PTT Reports 232. p 49. ISBN 978-952-224-080-4 (printed), ISBN 978-952-224-081-1 (PDF), ISSN 1456-3215 (printed), ISSN 1796-4776 (PDF)

Abstract: Long-term care (LTC) primarily consists of varying degrees of  custodial care for individuals who have difficulty performing basic functions in their daily lives. LTC expenditures are projected to multiply in real terms over the next few decades in Finland. LTC represents one of the largest     uninsured financial risks facing elderly in Finland. This paper focuses on the amount of household property and its usefulness for LTC funding. We are especially interested in voluntary private LTC    insurance. Our main findings are as follows: a) There is enough property to finance home LTC. b) Private LTC insurance improves welfare but it is rather expensive relative to median household property c) Government should   create incentives to use private property in LTC funding on a voluntary basis.

Keywords: Household property, long term care, insurancev