282. Nuorten käsityksiä maaseudusta yrittäjyysympäristönä

Tiivistelmä
Elinvoimainen maaseutu tarvitsee menestyviä yrityksiä ja yrittäjyyteen kannustavaa ilmapiiriä. Tässä selvityksessä tarkasteltiin nuorten, 18–39-vuotiaiden yrittäjien käsityksiä maaseudusta yrittäjyysympäristönä. Selvityksen keskiössä olivat sekä maaseutu-alueilla että kaupungeissa toimivien nuorten yrittäjien näkemykset maaseudun vahvuuksista ja haasteista yritystoiminnan paikkana. Tarkastelu perustuu kyselyaineistoon, johon vastasi 200 nuorta yrittäjää. Lisäksi kyselyn tuloksia reflektoitiin asiantuntijatyöpajassa. Nuoret yrittäjät kokivat yrittäjyyden pääosin mielekkäänä, ja harva harkitsi yritystoiminnan lopettamista. Suosituimpia yhtiömuotoja olivat toiminimi, osakeyhtiö sekä kevytyrittäjyys. Maaseutu tarjoaa alueen asukkaille ja yrityksille mahdollisuuksia erityisesti monipuolisen luonnon ja yhteisöllisyyden muodossa, kun taas suurimpia uhkia ovat heikkenevä tiestö ja väestön väheneminen. Selvityksen perusteella tunnistettiin kehitys- ja toimenpidesuosituksia nuorten yrittäjyyden edistämiseksi Suomen maaseudulla.

Asiasanat: Maaseutu, nuoret, yritykset, yrittäjyys, elinvoima

Abstract
A vibrant countryside needs successful businesses and an atmosphere that encourages entrepreneurship. This study examined young entrepreneurs’, aged between 18 and 39, perceptions of rural areas as an entrepreneurial environment. The study focused on the views of young entrepreneurs in both rural and urban areas on the strengths and challenges of rural areas as a place for business. The study is based on survey data collected from 200 young entrepreneurs. The results of the survey were reflected in an expert workshop. Young entrepreneurs felt that entrepreneurship was mainly meaningful, and few considered quitting their business activities. The most popular types of company forms were private entrepreneurs, limited liability companies and light entrepreneurship. The rural areas offer opportunities for the inhabitants and businesses of the region, especially in the form of a diverse nature and sense of community, while the main threats are the poor condition of the roads and the decline of the population. Based on the study, policy recommendations were proposed to promote entrepreneurship among young people in rural Finland.

Keywords: Rural areas, young entrepreneurs, entrepreneurship