255. Miksi metsien taloudellisia mahdollisuuksia jätetään käyttämättä? – Metsänomistajien aktiivisuus ja siihen vaikuttaminen.

Tiivistelmä: Pellervon taloustutkimuksen vuonna 2016 toteuttaman hankkeen tuloksista ilmenee, että metsänomistajilla on monenlaisia syitä metsätaloudelliselle hiljaisuudelle. Metsätaloudellisella hiljaisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että metsänomistaja ei ole tehnyt hakkuita edeltävää metsänkäyttöilmoitusta tai hakenut Kemera-tukea edelliseen kymmeneen vuoteen. Yksi aktivoinnin edellytyksistä on hiljaisten metsänomistajien tavoitteiden ja toivomusten huomioon ottaminen neuvonnassa ja metsätoimenpiteissä. Tämä voisi kannustaa myös luonto- ja virkistysarvoja korostavia metsänomistajia kasvattamaan puunmyyntiään. Tutkimuksen aktiivisista metsänomistajista yli puolet oli metsänomistuksen tavoitteiltaan taloudellisesti suuntautuneita monitavoitteisia. Hiljaisilla suurin tavoiteryhmä oli luontoa ja ympäristöä korostavat. Aktiiviset metsänomistajat olivat myyneet selvästi yleisemmin puuta kuin hiljaiset, joilla oli siten huomattavasti enemmän käyttämättömiä hakkuumahdollisuuksia. Puuntarjonnan kannalta merkittävimmäksi ryhmäksi osoittautuivat osittain aktiiviset metsänomistajat, joilla oli selvästi enemmän hakkuumahdollisuuksia kuin täysaktiivisilla, jotka käyttävät jo hakkuumahdollisuuksiansa tehokkaasti. Myös hiljaisilla kuolinpesillä oli käyttämättömiä hakkuumahdollisuuksia. Metsäammattilaisille metsänomistajakunnan monimuotoisuus asettaa suuria haasteita käytännön työssä. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa syistä, jotka johtavat metsätaloudellisten mahdollisuuksien käyttämättä jättämiseen ja löytää keinoja metsän-omistajien aktivoimiseen. Hanke toteutettiin useana osatutkimuksena. Tutkimuksessa hyödynnettiin Suomen metsäkeskuksen tietokantaa sekä tehtiin tutkimuskyselyt metsänomistajille ja metsäammattilaisille. Tämä raportti on yhteenveto kaikkien osatutkimusten tuloksista. 
 
Asiasanat: Metsänomistajat, metsätaloudellinen aktiivisuus, ohjauskeinot, metsäammattilaiset   
 
Haltia, Emmi – Rämö, Anna-Kaisa – Pynnönen, Sari – Valonen, Matti – Horne, Paula. 2017. Why do the economic opportunities of forests remain untapped? – forest owner activity and means to influence it. PTT Reports 255. 106 p. 
 
Abstract: Results of a 2016 project conducted by Pellervo Economic Research PTT indicate that forest owners have numerous reasons to remain inactive in the management of their forests. Inactivity in this study refers to situations in which the forest owner has not submitted felling notices or applied for support under the Act on the Financing of Sustainable Forestry (Kemera) in the past ten years. One of the preconditions for motivating these forest owners into action is to take their goals and wishes into account in forest advisory services and forest management operations. This might also encourage owners who mainly emphasise the environmental and recreational value of their forests to increase the sales of their timber. Over one half of active forest owners covered in the study are economically oriented and have multiple goals for their forest management. Among inactive forest owners, the largest group consists of those who emphasise nature and the environment in their management. Since active owners sold considerably more timber than the inactive ones, the latter therefore had much greater unused felling potential in their forests. The most important group vis-à-vis increasing timber supply were partly active owners, who also clearly had more felling potential that fully active owners, the latter of which are already making efficient use of their cutting opportunities. Additionally, there is a significant volume of unused felling potential in inactive undistributed estates. The diversity of forest owner types poses great practical challenges to forestry professionals. The goal of the study is to produce information about the reasons that lead to the non-use of forest management opportunities and to find ways to activate forest owners. The project was carried out through several sub-projects. It made use of the Finnish Forest Centre database and conducted surveys among forest owners and forestry professionals. This report presents a summary of the results of all subprojects. 
 
Keywords: Forest owners, forest management activity, forest management steering, forestry professionals