Metsän verran tietoa – tietovisualisoinnit

Tältä sivulta löydät Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttaman Metsän verran tietoa (METTI) -hankkeen kaksi tietovisualisointia. Ne ovat vapaasti metsäammattilaisten, alan toimijoiden ja muiden kiinnostuneiden käytettävissä diaesityksissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa toiminnassa ja viestinnässä lähde mainiten.

Visualisointeja on kaksi erilaista. Niistä ensimmäinen keskittyy suomalaisen metsänomistuksen ja metsänomistajien esittelyyn, toinen tarkastelee Suomen metsien käyttöä. Ne perustuvat tuoreeseen tutkittuun tietoon, kuten laajaan Metsänomistaja 2020 -tutkimukseen, Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen julkaisuihin ja ympäristöministeriön aineistoihin. Koko lähdeluettelo on alempana.

Voit ladata täältä visualisoinnit sekä suomeksi että englanniksi PNG- ja PDF-muotoisina. Huomaathan, että voit irrottaa visualisoinneista yksittäisiä tietoja myös erillisiksi kuvituksiksi esimerkiksi somekäyttöä varten.

Lue lisää hankkeesta täältä: https://www.ptt.fi/uudet-tietovisualisoinnit-kertovat-millaisia-ovat-suomen-metsat-ja-metsanomistajat-aineisto-on-kaikkien-vapaassa-kaytossa/

Metsän verran tietoa (fi)

 • Lataa png

  Lataa

  metsanomistaja-png.png – 443,40 kt
 • Lataa png

  Lataa

  metsatalous-png-2.png – 459,78 kt
 • Lataa pdf

  Lataa

  metsanomistaja-pdf.pdf – 177,10 kt
 • Lataa pdf

  Lataa

  metsatalous-pdf-2.pdf – 179,74 kt

Metsän verran tietoa (eng)

 • Lataa png

  Lataa

  forest-owner-png.png – 462,30 kt
 • Lataa png

  Lataa

  forest-industry-png-2.png – 496,33 kt
 • Lataa pdf

  Lataa

  forest-owner-pdf.pdf – 178,54 kt
 • Lataa pdf

  Lataa

  forest-industry-pdf-2.pdf – 184,31 kt

Lähdeluettelo visualisointien tiedoista

Metsänomistajat-infograafi

Yksityisten omistusosuus Suomen metsistä: Metsämaan omistus 2016. Luke Tilastotietokanta.
https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/

Yksityisten osuus teollisuuden puuntarpeesta: Puun markkinahakkuut. 2022. Luke Tilastotietokanta.
https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/

Metsänomistuksen tavoitteet: Karppinen, H, Hänninen, H. & Horne, P. 2020. Suomalainen metsänomistaja 2020. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 73 s.
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/545837

Ei myisi metsätilaansa mistään hinnasta perheen ulkopuoliselle: Aalto, L., Antturi, J., Horne, P., Hurttala, H., Hänninen, J., Leppänen, J. 2022. Puunmyyntitulojen käyttö ja metsätalouden kannattavuuden mittaaminen – Metsänomistaja 2020. PTT raportteja 272. https://www.ptt.fi/wp-content/uploads/media/julkaisut/rap_272.pdf

Jatkuvan kasvatuksen kokeilemisen harkinta: Hänninen, H., Valonen, M. & Haltia, E. 2020. Metsänomistajat palveluiden käyttäjinä: Metsänomistaja 2020-tutkimuksen tuloksia. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 63/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 63 s. https://jukuri.luke.fi/handle/10024/546239

Yksityismetsänomistajien lukumäärä ja osuus väestöstä: Metsämaan omistus 2016. Luke Tilastotietokanta. https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/; Väestörakenne. 2016. Tilastokeskus Tilastotietokanta.
https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

Maa- tai metsätalousyrittäjien osuus metsänomistajista: Karppinen, H, Hänninen, H. & Horne, P. 2020. Suomalainen metsänomistaja 2020. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 73 s. https://jukuri.luke.fi/handle/10024/545837

Metsätilan keskikoko metsätalouden maalla mitattuna: Metsämaan omistus 2016. Luke Tilastotietokanta.
https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/

Tyytyväisyys jokaisenoikeuksien nykyiseen laajuuteen: Koskela, T., Horne, P., Karppinen, H. ja Korhonen, O. 2021. Metsien ekosysteemipalvelut ja jokamiehenoikeus metsänomistajan näkökulmasta – Metsänomistaja 2020.
PTT raportteja 267. https://www.ptt.fi/julkaisut/metsien-ekosysteemipalvelut-ja-jokamiehenoikeus-metsanomistajan-nakokulmasta-metsanomistaja-2020/

Metsätalous -infograafi

Metsien (sis. metsä- ja kitumaa) peittävyys Suomen pinta-alasta: Maaluokat metsätalousmaalla. VMI 12/13 (2017–2021). Luke Tilastotietokanta. https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/

Metsäpinta-alasta (sis. metsä- ja kitumaa) suojeltu osuus: Metsien suojelu. 2022. Luke Tilastotietokanta.
https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/

Kansallispuistojen pinta-ala: Ympäristöministeriö. Verkkosivu. Kansallis- ja luonnonpuistot. [Viitattu 27.9. 2023]. https://ym.fi/kansallis-ja-luonnonpuistot

Kansallispuistojen kävijämäärä: Metsähallitus. Verkkosivu. Käyntimäärien kehitys. [Viitattu 27.9. 2023]. https://www.metsa.fi/vapaa-aika-luonnossa/kayntimaarat/kayntimaarien-kehitys/

Suomen metsien valtapuut ja niiden osuudet: Puulajien vallitsevuus ja metsiköiden sekapuustoisuus metsämaalla. VMI 12/13 (2017–2021). Luke Tilastotietokanta. https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/

Metsäteollisuuden puunkäyttö ja sen osuus vuotuisesta kasvusta: Metsäteollisuuden puunkäyttö. 2022. Luke Tilastotietokanta. https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/; Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla. VMI 12/13 (2017–2021). Luke Tilastotietokanta. https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/

Metsätalouden ja metsäteollisuuden arvonlisäys ja osuus kansantalouden arvonlisäyksestä: Kansantalouden vuositilinpito – Tulot ja tuotanto sektoreittain ja toimialoittain. 2022 ennakkotieto. Tilastokeskus Tilastotietokanta. https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/

Metsämaan nettonielu suhteutettuna päästöihin: Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. 2022 ennakkotieto. Tilastokeskus Tilastotietokanta. https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/