73. Metsien suojelun vaikutukset puumarkkinoilla – Mallitarkastelu

MARKO MÄKI-HAKOLA. 2004. METSIEN SUOJELUN VAIKUTUKSET PUUMARKKINOILLA – MALLITARKASTELU. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 73. 52 s. ISBN 952-5299-86-4 (PAP), ISBN 952-5299-87-2 (PDF), ISSN 1455-4623. 
 
TIIVISTELMÄ: Etelä-Suomen metsien suojelussa kokeillaan uusia metsänomistajan vapaaehtoisuuteen perustuvia suojelun keinoja. Tässä tarkastelussa analysoidaan metsien suojelun vaikutuksia kotimaan puumarkkinoilla, kun käytettävissä on perinteisen luonnonsuojelulain mukaisen suojelun lisäksi myös uusia suojelun keinoja. Eri suojelutoimenpiteiden vaikutuksia puumarkkinoilla arvioidaan tarkastelua varten rakennetun puumarkkinoiden tasapainomallin avulla. Tarkastelussa on laskettu eri menetelmillä vuonna 2004 toteutetun suojelun aiheuttamat, vuotuiset puumarkkinoiden tasapaino-kantohinnat sekä hakkuumäärät ajanjaksolla 2001-2008. Tulosten perusteella uusien vapaaehtoisuuteen perustuvien metsien suojelun keinojen aiheuttamat puumarkkinavaikutukset ovat perinteistä suojelua pienempiä. Jos uusien keinojen mukaisesti suojeltujen metsien talouskäyttö on jossain määrin mahdollista, jäävät vaikutukset vieläkin pienemmiksi. Suojelun oletetaan suuntautuvan vanhahkoihin metsiin, minkä vuoksi vaikutukset tukkipuumarkkinoilla ovat kuitupuumarkkinoita suuremmat.  Tuloksiin tulee suhtautua varovaisuudella, koska ne ovat riippuvaisia useista tehdyistä taustaoletuksista, kuten esimerkiksi joustojen suuruuksista ja metsäsektorin kehityksestä. Puumarkkinat saattavatkin kehittyä tässä tarkastelussa oletetuista skenaarioista poikkeavasti. Tutkimus tarjoaa kuitenkin uutta tietoa eri suojelumenetelmillä toteutetun suojelun mahdollisista puumarkkinavaikutuksista, ja auttaa vertaamaan erilaisia suojelun keinoja puumarkkinavaikutusten suhteen.

Avainsanat: Metsien suojelu, uudet suojelun keinot, puumarkkinat 
 
MARKO MÄKI-HAKOLA. 2004.  THE IMPACTS OF FOREST NATURE CONSERVATION – MODEL EXAMINATION.  Pellervo Economic Research Institute Working Papers N.o 73. 52 p. ISBN 952-5299-86-4 (PAP), ISBN 952-5299-87-2 (PDF), ISSN 1455-4623. 

ABSTRACT: New forest conservation instruments based on the voluntary participation of forest owners are in experimental use in Southern Finland. This study uses an equilibrium model to analyse the impacts of forest protection in 2004 with different conservation instruments on the roundwood market. Annual equilibrium stumpage prices and fellings after forest conservation are estimated for the period 2001-2008.  The results indicate that when forests are protected by new voluntary-based conservation instruments the effects on roundwood markets are smaller than when traditional non-voluntary methods are used. If timber production is permitted to some extent in protected forests, the effects on roundwood markets are even smaller. Forest conservation is assumed to be targeted at old forests. The effects on the sawlog market are therefore greater than those on the pulpwood market.  Some caution must be exercised when the results are interpreted, as they are dependent on various assumptions. For example, elasticities and forest sector development are fundamental assumptions in this study. However, the real development of forest sector and roundwood markets may be different from the assumed development. Nevertheless, this study offers new information on the effects of different forest conservation methods on the roundwood market.

Keywords: Forest conservation, new conservation instruments, roundwood market.