71. Metsien suojelun taloudelliset vaikutukset. Kirjallisuuskatsaus.

JAAKKO PULLI – MARKO MÄKI-HAKOLA. 2004. METSIEN SUOJELUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET – KIRJALLISUUSKATSAUS. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 71. 51 s. ISBN 952-5299-80-5, ISSN1455-4623. 
 
TIIVISTELMÄ: Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan pääosin kotimaisten tutkimusten tulosten valossa, mitä taloudellisia vaikutuksia metsien suojelulla sekä siihen liittyvällä virkistyskäytöllä ja luontomatkailulla voi olla. Lisäksi esitellään metsien virkistyskäyttöön, luontomatkailuun ja metsien markkinattomien arvojen määrittämiseen liittyviä tutkimusmenetelmiä ja niitä hyödyntämällä saatuja tuloksia. Katsauksessa tarkastellaan myös luonnonsuojelun ja luontomatkailun välisistä suhteista tehtyjä töitä.  Suojelusta ja suojeluun liittyvistä aiheista on tehty runsaasti tutkimusta. Osa vaikutuksista ilmenee aineettomina hyödykkeinä, joiden saattaminen yhteismitallisiksi päätöksenteossa on vaikeaa. Katsaus antaakin lähinnä kuvauksen erilaisista metsien suojelun seuraamuksista.  Kokonaisvaltaista kuvaa metsien suojelun vaikutuksista on tarkasteltujen tutkimusten valossa vaikea muodostaa. Rahamääräisen metsien suojelun positiivisten ja negatiivisten vaikutusten summan päättely nykyisen tutkimustiedon perusteella on erityisen haasteellista, ellei jopa mahdotonta. Jatkossa tutkimuksen haasteena onkin arvioida kokonaisvaltaisesti metsien suojelun vaikutuksia yhteiskunnan kannalta.

Avainsanat:  suojelu, metsätalous, talous, työllisyys, luontomatkailu , tutkimusmenetelmät  
 
JAAKKO PULLI – MARKO MÄKI-HAKOLA. 2004. ECONOMIC IMPACTS OF FOREST CONSERVATION – LITERATURE REVIEW.  Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 71. 51 P. ISBN 952-5299-80-5, ISSN-1455 4623. 
 
ABSTRACT: The purpose of this literature review is to survey the possible economic impacts of forest conservation. The review is compiled using existing, mainly Finnish research on the subject. The review also introduces different research methods used in intangible benefits of forest conservation, as well as examples of results of different research techniques. The review considers also the relationship between forest conservation and nature-based tourism.   Even though the existing forest conservation research is ample, it is difficult to draw an all-inclusive picture of the impacts that forest conservation produces. Some of the impacts may be intangible benefits. It is difficult to bring these non-market benefits commensurable with impacts, which have market values. The review describes different types of impacts of forest conservation.  The review strives not to offer monetary total value for the positive and negative impacts of forest conservation. This would be difficult, if not impossible to determine using existing studies. One future challenge is to develop such a research approach that takes into account all possible impacts of forest conservation. 
 
Keywords: conservation, forestry, economy, employment, nature-based tourism, research methods.