141. Metsätilijärjestelmän taloudelliset vaikutukset

Jyri Hietala. 2012. METSÄTILIJÄRJESTELMÄN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET. PTT työpapereita 141. 45 s. ISBN 978-952-224-113-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä. Selvityksessä esiteltiin metsänomistajille suunnatun sijoitustilijärjestelmän toimintaperiaate ja laskettiin erikseen muodostettujen skenaarioiden avulla tilijärjestelmän välittömät taloudelliset vaikutukset metsänomistajille ja valtiolle. Tulosten perusteella metsätili lisäisi asetetuilla oletuksilla metsänomistajien nettovarallisuutta ja valtion verotuloja. Liittämällä tiliin erilaisia määrä- ja aikarajoitteita, valtion verovelan suuruutta ja sen purkautumista sekä vastaavasti metsänomistajien nettovarallisuuden määrää voidaan hallita. Yleisesti metsätilijärjestelmän vaikutukset tulisi pystyä kohdentamaan puun myynnin lisäämiseen, jolloin valtiolle ei synny nykytilanteeseen nähden verovelkaa. Metsätilijärjestelmän kokonaisvaikutusta kasvattaisi myös lisääntyneen puun käytön suuntautuminen mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottavaan jalostukseen.

 Avainsanat: Metsätilijärjestelmä, taloudelliset vaikutukset, puun tarjonta 
 
Jyri Hietala. 2012. ECONOMIC EFFECTS OF A FOREST ACCOUNT SYSTEM. PTT Working Papers 141. 45 p ISBN 978-952-224-113-9 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract. This study presents the operational principle and results of the economic impact of an investment account system developed for forest owners. The direct effects of the forest account system on forest owners and the government were calculated with separately formed scenarios. The results based on pre-set assumptions show that the forest account system would increase both forest owners’ net wealth and government tax revenue. By connecting various quantity and time constraints, the amount of government tax debt and its dismantlement and, correspondingly, the amount of net wealth of forest owners can be managed. In general, the impact of the account system should be targeted on increasing roundwood supply, so that tax debt will not be built up. The overall impact of the forest account system can be increased by using the additional roundwood fellings in high value-added processing.

Keywords: Forest account system, economic effects, roundwood supply