76. Metsänomistajien tavoitteet sekä tieto- ja neuvontatarpeet

KAROLIINA  LINDROOS.  2005.  METSÄNOMISTAJIEN  TAVOITTEET  SEKÄ  TIETO- JA NEUVONTATARPEET. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o. 76. 74 s. ISBN 952-5299-98-8 (PAP), ISBN 952-5299-99-6 (PDF), ISSN 1455-4623. 
 
TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa tarkastellaan postikyselyaineistoon perustuen mistä aiheista yksityismetsänomistajat haluavat neuvontaa. Lisäksi tarkastellaan tietotarpeisiin liittyviä taustamuuttujia käytännön neuvontatoiminnan lähtökohdista sekä metsänomistukseen liittyviä tavoitteita. Aineisto kerättiin syksyllä 2003. Otoksen suuruus oli 2 000 metsänomistajaa ja hyväksyttyjä vastauksia saatiin 880. Tutkimus tehtiin osana Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) tutkimusta ”Metsäverojärjestelmän muutos ja yksityismetsänomistajien puunmyyntiaikeet 2004-2007”.  Tulosten perusteella metsänomistajat haluavat eniten tietoa oman alueensa hintatasosta ja metsien verotuksesta. Metsänomistajien välillä esiintyi eroja iän, sukupuolen, valitun veromuodon sekä metsänomistukseen liittyvien tavoitteiden suhteen. Eri neuvontamuodoista metsänomistajia kiinnostivat perinteiseen tapaan eniten metsätiedotteet ja esitteet. Ainoastaan internetin käyttö on lisääntynyt suhteessa muihin neuvontakanaviin.   Metsänomistuksen tavoitteiden suhteen metsänomistajat voitiin jakaa neljään ryhmään. Suurimman ryhmän muodostivat monitavoitteiset metsänomistajat, jotka painottavat metsänomistuksessaan taloudellisia, aineettomia sekä toiminnallisia tavoitteita. Muita ryhmiä olivat erikseen taloudellisia tavoitteita painottavat, aineettomia tavoitteita korostavat sekä toiminnallisia tavoitteita korostavat metsänomistajat.

Avainsanat: metsänomistajien neuvonta, metsänomistuksen tavoitteet, tietotarpeet 
 
 
KAROLIINA LINDROOS. 2005. FOREST OWNER OBJECTIVES AND INFORMATION NEEDS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 76. 74 p. ISBN 9525299-98-8 (PAP), ISBN 952-5299-96-6 (PDF), ISSN 1455-4623. 
 
ABSTRACT: The study describes by survey methods Finnish private forest owners’ (NIPFs) needs for information services and NIPFs’ objectives of forest ownership. Forest owners’  background  characteristics  related  to  the  specific  information  need  and  forest  ownership  objective are also identified. The results of this study can be used to improve the functions of the Finnish forest service and advisory organisations.  The data was collected in the autumn 2003. The sample size was 2 000 NIPFs and the  number of accepted replies totalled 880. This study is a part of Pellervo Economic Research Institute´s research “Forest Taxation Reform and Forest Owners’ Roundwood Supply during the Years 2004 to 2007”. According to the results the forest owners are most interested in information on forest taxation and timber prices as to forest related topics. Differences in the needs could be identified according to age, gender, chosen forest taxation system and forest ownership objectives. Regarding information sources forest owners favoured most written forest bulletins. The results did not differ markedly from earlier studies with the exception of Internet, which has gained in popularity. In the study forest owners were categorized into four groups based on their forest ownership objectives. These NIPF groups were, "investors", "immaterial objective oriented", "recreational and practical activity oriented" and "multiobjective" forest owners. The result is similar to earlier studies. 
 
Key words:  information services, ownership objectives, information needs