204. Metsänomistajien käsitykset metsien yhteisomistuksesta: Metsänomistajakysely

Anna-Kaisa Rämö – Tapio Tilli. 2007. METSÄNOMISTAJIEN KÄSITYKSET METSIEN YHTEISOMISTUKSESTA: METSÄNOMISTAJAKYSELY. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 204. 101 s. ISBN 978-952-5594-68-3 (NID), ISBN 978-952-5594-69-0 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Yksityismetsänomistuksen rakennemuutoksella voi olla ajan mittaan kielteinen vaikutus teollisuuden puuhuoltoon ja maaseudun elinvoimaisuuteen. Metsien yhteisomistuksen muotojen kehittäminen voi olla eräs ratkaisu rakennemuutoksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää metsänomistajien mielipiteitä ja asenteita metsien yhteisomistusta kohtaan. Tulokset perustuvat metsänomistajille kohdistettuun postikyselyyn, joka toteutettiin vuosien 2006/2007 vaihteessa. Perusjoukon muodostivat noin 260 000 metsänhoitomaksua maksavaa suomalaista yksityismetsänomistajaa. Otoskoko oli 2 000 metsänomistajaa, joille kysely postitettiin. Hyväksyttyjä vastauksia saatiin noin 600 ja vastausprosentiksi muodostui 31 %.  Tulosten mukaan metsänomistus on hyvin tunneperäinen asia. Yksinomistus on valtaosalle metsänomistajia mieluisampaa kuin yhteisomistus. Noin joka toinen metsänomistaja ei pitänyt yhteisomistusta lainkaan mahdollisena omissa metsissään. Eri yhteisomistusmuodoista metsänomistajia kiinnosti eniten yhteismetsä perheenjäsenten kesken. Metsien yhteisomistukseen liittyvissä asioissa metsänomistajien tiedot ovat tulosten perusteella vähäiset.

Avainsanat: Metsien yhteisomistus, yhteismetsä, osakkuus

Anna-Kaisa Rämö – Tapio Tilli. 2007. PRIVATE FOREST OWNERS’ VIEWS ON FORMS OF CO-OWNERSHIP OF FORESTS IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 204. p. 101. ISBN 978-952-5594-68-3 (NID), ISBN 978-952-5594-69-0 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF)

Summary: The ongoing structural change among private forest owners in Finland may, in the long run, affect negatively on wood procurement of forest industry as well as on the vitality of rural areas. Further development of the forms of co-ownership of forests might be one solution for reducing the disadvantages caused by the structural change. The purpose of this study was to examine Finnish private forest owners’ attitudes and opinions related to co-ownership of forests. The results are based on a mail survey among Finnish private forest owners. The survey was conducted at the turn of the years 2006 and 2007. The population consisted of about 260 000 Finnish private forest owners with obligation to pay the legally-based forestry fee. A random sample of 2 000 forest owners was selected from the population. The data consisted of about 600 accepted responses (response rate 31 %). The results indicate that owning of forest involves a lot of emotions. The main part of the forest owners preferred sole proprietorship to co-ownership of forests. About a half of the forest owners did not regard co-ownership possible at all in their own forests. As to the forms of forest co-ownership, forest owners considered a jointly-owned forest among family members the most interesting. The results imply also that private forest owners’ knowledge about matters related to forest co-ownership is minor.

Key words: Co-ownership of forests, jointly-owned forest, partnership