46. Metsänomistajien energiapuun tarjontahalukkuus alueittain

RÄMÖ, Anna-Kaisa, TOIVONEN, Ritva. 2001. METSÄNOMISTAJIEN ENERGIAPUUN TARJONTAHALUKKUUS ALUEITTAIN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 46. 52 s. ISBN 952-5299-40-6, ISSN 1455-4623.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa selvitetn suomalaisten yksityismetsnomistajien energiapuun tarjontahalukkuutta sekä siihen vaikuttavia tekijöitä maan eri osissa (uudet viisi lääniä). Tutkimuksen aineisto kerättiin postikyselynä vuosien 1999 ja 2000 vaihteessa. Otokseen kuului 4749 metsänomistajaa ja näistä kyselyyn vastasi 45 %. Tulosten perusteella metsänomistajien suhtautuminen puun käyttöön energiantuotannossa on myönteistä koko maassa. Metsähakkeen kysynnnä ja tarjonnan painopiste oli vuonna 2000 Oulun läänin eteläpuolella, eikä tähän ole odotettavissa olennaista muutosta lähitulevaisuudessa. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että alueellisesti energiapuumarkkinat tulevat kehittymään kysynnän ja tarjonnan määrien ja suhteiden osalta erilaisiksi. Tämä näkyy todennäköisesti myös energiapuun hintakehityksess:ä EteläSuomi pysynee selvimmin ostajan markkinoina. Länsi-Suomeen syntynee myyjän markkinat ja Itä-Suomen markkinat kehittynevät melko tasapainoisiksi. Länsi-Suomeen muodostunee energiapuulle myös jonkinlainen kantohinta aikaisemmin kuin muualle maahan. Metsähakkeen käytön työllisyysvaikutus kohdistuu suurelta osin maaseutumaisiin kuntiin Oulun läänin eteläpuolelle, ja aivan erityisesti Länsi-Suomen läänin alueelle. Jos metsähakkeen kulutus nousee Kansallisen metsäohjelman tavoitetasolle (n. 4-4,5 milj. m3/v), merkitsee  tämä arviolta 1000-2000 välitöntä työpaikkaa energiapuun hankinnassa ja lämpölaitostoiminnassa. Kerrannaisvaikutukset huomioiden työllisyysvaikutus on huomattavasti suurempi.

Avainsanat: Energiapuu, metsähake, energiapuumarkkinat, työllisyys, maaseutu

RÄMÖ, Anna-Kaisa. 2001. PRIVATE FOREST OWNERS’ WILLINGNESS TO SUPPLY ENERGY WOOD ON COMMERCIAL MARKETS IN FINLAND. REGIONAL COMPARATIVE ANALYSIS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o. 46. 52 p.  ISBN 952-5299-40-6, ISSN 1455-4623.

Abstract: This study describes the Finnish private forest owners willingness to supply energy wood for commercial markets in Finland, and the factors affecting it. The analysis also compares the five provinces in Finland with respect to energy wood supply and demand. The data were collected by a mail survey in early 2000. The sample consisted of 4749 private forest owners of which 45 % responded. The results indicate that forest owners have a positive attitude towards energy use of wood in the whole country.  The major part of primary forest fuel was consumed in the provinces south to Oulu i.e. in South, Western and Eastern Finland, and no remarkable changes are at sight in the near future. The results also imply that energy wood markets will develop differently in the different provinces. This is also likely to be reflected in the price development of energy wood: South-Finland will stay most clearly as buyers market and West-Finland as sellers market. The employment effect of the primary forest fuel use will fall mainly on the rural areas, generally south of Oulu province, but in particular on the province of West-Finland. If primary forest fuel consumption reaches the target of the National Forest Strategy (4-4,5 mill. m3/a), about 1000-2000 new direct job opportunities within energy wood procurement and heating plants are estimated to be created. The indirect employment effect is remarkably bigger.

Key words: Energy wood, primary forest fuel, energy wood markets, employment, rural areas