185. Metsäammattilaisten näkemyksiä metsätaloudellisen passiivisuuden syistä

Sari Pynnönen – Emmi Haltia – Anna-Kaisa Rämö. 2017. METSÄAMMATTILAISTEN NÄKEMYKSIÄ METSÄTALOUDELLISEN PASSIIVISUUDEN SYISTÄ. PTT Työpapereita 185 
 
Tiivistelmä: Metsäammattilaisten näkemyksillä ja heidän toiminnallaan on suuri merkitys yksityisten metsänomistajien päättäessä metsiensä käytöstä. Ammattilaisilla on myös ensikäden tietoa metsänomistajien metsätaloudellisen passiivisuuden syistä ja näkemyksiä siitä, millaisilla keinoilla metsänomistajia voidaan tukea parhaiten metsänomistuksessaan. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä Metsään.fi-palveluun toimijan roolissa kirjautuneille henkilöille. Kyselyyn vastasi 588 henkilöä, vastausprosentiksi muodostui 34. Kyselyn väittämät analysoitiin faktorianalyysin pohjalta tehdyllä ryhmittelyanalyysilla ja avoimet vastaukset luokiteltiin aineistolähtöisesti. Metsäammattilaisten näkemyksissä metsätaloudellisen passiivisuuden syistä ei ollut vastaajan taustapiirteisiin liittyviä eroja. Vastaajan työnantaja ja työtehtävät vaikuttivat näkemyksiin jossain määrin. Tulosten perusteella osalla metsäammattilaisista on vakiintuneita, osin negatiivisia, käsityksiä tietyistä metsänomistajaryhmistä, kuten ikääntyneistä tai kaupungeissa asuvista tai heidän tavoitteistaan metsänomistukselleen. Näitä näkemyksiä esiintyy kaiken ikäisillä ja koulutustaustaisilla sekä kaikkien työnantajatahojen palveluksessa olevilla. 
 
Asiasanat: metsäammattilaiset, ryhmittelyanalyysi, metsänomistajat, metsätaloudellinen passiivisuus. 
 
Sari Pynnönen – Emmi Haltia – Anna-Kaisa Rämö. 2017. Forest Professionals’ Views on Inactivity in Forestry. PTT Working Papers 185 

 
Abstract: The views and actions of forest professionals play an important role in the decision-making process of private forest owners concerning the management of their forests. Professionals also possess first-hand insight into the reasons behind owners’ passivity and ideas on how to best support owners in the management of their forests. The study was conducted as an email survey directed to persons who registered as forest professionals on the Metsään.fi online service. The survey was completed by 588 respondents, yielding a response rate of 34 percent. Statement responses were analysed using cluster analysis based on factor analysis, while open answers were grouped based on content. No differences were discovered in the views of forest professionals regarding reasons for owners’ passivity that would be attributable to the respondents’ backgrounds. Respondents’ employer and professional duties had a slight effect on their views. The results of the study indicate that some forest professionals have rigid and partly negative views toward certain forest owner groups, such as elderly owners or owners living in cities, or toward these individuals’ aims for forest management. Such views were encountered among all groups of professionals, regardless of age, professional education or employer. 
 
Keywords: forest professionals, cluster analysis, forest owners, forest management passivity