168. Melan myöntämien työturvallisuusapurahojen vaikuttavuusarviointi

Yrjölä, T. 2014. MELAN MYÖNTÄMIEN TYÖTURVALLISUUSAPURAHOJEN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI. PTT työpapereita 168. 23 s + liitteet. ISBN 978-952224-162-7 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksen (Mela) alaisuudessa toimiva työturvallisuustoiminta jakaa vuosittain apurahoja hankkeisiin, jotka edistävät asiakaskunnan työturvallisuutta ja työhyvinvointia sekä tukevat pidempiä työuria. Tässä tutkimuksessa arvioidaan Melan työturvallisuusapurahojen turvin toteutettujen hankkeiden vaikuttavuutta. Keskeistä on selvittää, miten tulokset on viety käytäntöön ja miten maatalousyrittäjät ovat hyötyneet niistä. Eniten hankkeista välitöntä hyötyä ovat saaneet maataloustuottajat. Valtaosa hankkeita tavoitteli välitöntä hyötyä viljelijöille. Viljelijät hyötyvät myös merkittävästä osasta hankkeiden tuottamasta välillisestä hyödystä. Helposti omaksuttavat painetut tuotokset olivat parhaita keinoja tiedonvälittämiseen niin tiedon tuottajien kuin käyttäjienkin mielestä. Erityisen hyvinä pidettiin yleistajuisia artikkeleita ammattilehdissä sekä oppaita ja esitteitä. Myös yleistajuiset seminaarit olivat tiedon käyttäjien mielestä hyvä keino tiedon jalkauttamiseen. Hankkeiden vaikuttavuuden parantamiseksi jatkossa hankkeilta pitää edellyttää disseminaatiosuunnitelmaa sekä valvoa sen toteutumista.

Asiasanat: Mela, työturvallisuus, apurahat, vaikuttavuus 
 
Yrjölä, T. 2014. IMPACT ASSESSMENT OF THE WORK SAFETY SCHOLARSHIPS GRANTED BY MELA. PTT Workin Papers 168. 23 p + Appendices. ISBN 978-952224-162-7 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: Work safety division of The Farmers' Social Insurance Institution Mela grants yearly scholarships for projects aiming at improving work safety and work welfare as well as supporting longer careers of the customers of Mela. This study assesses the impacts of the projects carried out with support of Mela work safety scholarships. The main focus is on dissemination of the results together with the benefits for the agricultural entrepreneurs. The farmers have gained most benefits from the projects. Majority of projects aimed at producing direct benefits to farmers. The farmers also gain a significant share of indirect benefits from the projects. Popular printed publications are considered the most effective way of sharing the information by both the producers and users of the information. Especially popular articles in professional magazines together with guide books and leaflets are considered excellent ways to distribute the knowledge. The users of the information also found popular seminars a good way for sharing the knowledge. In order to improve the impact of the future projects it is essential to require a dissemination plan and to monitor their implementation.

Key words: Mela, work safety, scholarships, impact assessment