154. Markkinat ekosysteemipalveluiden ohjaus- ja edistämiskeinona

Kniivilä, M. ja Saastamoinen O. 2013. Markkinat ekosysteemipalveluiden ohjaus- ja edistämiskeinona. PTT työpapereita 154. 32 s. ISBN 978-952-224-137-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Markkinoiden luominen on yksi keinoista turvata ekosysteemipalveluiden olemassaolo ja laatu. Tuotteistaminen puolestaan edistää luonnon aineellisten ja aineettomien tuotteiden mahdollisuuksia markkinoilla. Tässä raportissa selkiytetään mitä näillä keinoilla ekosysteemipalveluista puhuttaessa tarkoitetaan ja esitetään esimerkkejä käytössä olevista mekanismeista. Osa mekanismeista on pääosin yksityisten yritysten ja toimijoiden käyttämiä. Niissä tavoitteena on tuottajan ja ostajan taloudellisen hyödyn kasvattaminen. Osa on puolestaan julkisen sektorin ohjaamia tai luomia, joiden avulla yhteiskunta pyrkii turvaamaan palveluiden säilymisen ja mahdollistamaan kaupankäynnin. Luontomatkailuun ja luonnontuotteisiin liittyen Suomessa on jo paljon tuotteistamista. Potentiaali on paljon nykyistä toteutusta suurempi. Työpaperissa esitetyistä ulkomaisista keinoista lisäselvittämisen arvoisia ovat esimerkiksi luontoarvopankit ja vapaaehtoinen kauppa hiilensidontapalveluilla. Suomessa tarvitaan mekanismien kehittämistä ja osin pelisääntöjen selkiyttämistä. Yhtä lailla tarvitaan perinteisesti kaukanakin toisistaan olevien sektoreiden välistä yhteistyötä.

Avainsanat: Ekosysteemipalvelut, markkinat, tuotteistaminen 
 
Kniivilä, M. and Saastamoinen O. 2013. Markets as a policy instrument for safeguarding and advancing ecosystem services. PTT Working Papers 154. 32 p. ISBN 978-952-224-137-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: Market creation is one of the mechanisms used to safeguard the existence and quality of ecosystem services. Product development on the other hand advances the marketability of the existing tangible and intangible products of nature. In this report it is clarified what is meant by these instruments in the case of ecosystem services and some examples of the mechanisms in use are presented. Part of the mechanisms is used mostly by private companies or other private actors. In those mechanisms the aim is to increase the economic benefits of producers and buyers. Part of the mechanisms is created or guided by public sector. By using these mechanisms society aims at to safeguard the existence of ecosystem services and to enable trade. In Finland there is already much product development related to nature-based tourism and non-wood   forest products. However, potential is much higher. Of the mechanisms used abroad and presented in this working paper worth more investigation are e.g. conservation banking and voluntary carbon trading. In Finland development of mechanisms and to some extent also clarification of rules are needed. Equally, cooperation between sectors the traditional activities of which may be highly differing is also needed.

Keywords: Ecosystem services, markets, product development