161. Maidontuotannon kustannukset Suomessa, Tanskassa ja Saksassa

TALPILA, Sami-Jussi.1999 MAIDONTUOTANNON KUSTANNUKSET SUOMESSA, TANSKASSA JA SAKSASSA Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 161.63 s. ISBN 951-8950-96-2, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä:Tutkimuksessa tarkastellaan maidontuotannon kustannuksia ja tuotanto-olosuhteita Suomessa, Tanskassa, Saksan Baijerissa ja Schleswig-Holsteinissa. Tutkimuksessa on aineistona kirjanpitotilojen keskimääräiset tulokset vuodelta 1996. Tutkittujen maiden välillä maidontuotannossa on suuria eroja mm. lehmien keskituotoksessa sekä pellon käytössä. Saksassa pysyvän nurmen osuus on suuri, kun taas Suomessa nurmi kuuluu viljelykiertoon. Tanskassa nurmen sijasta viljellään enemmän viljakasveja. Tanskassa ja Saksassa kotoisten rehukasvien sadot ovat korkeammat kuin Suomessa. Tutkimuksen mukaan maidontuotannon kustannukset ovat korkeimmat Suomessa. Suomessa 10-19 lehmän tiloilla kustannukset ilman viljelijän palkkaa ovat 2,00 mk/maitokiloa kohti, Saksassa 1,37-1,62 mk/maitokilo ja Tanskassa noin 1,96 mk/maitokilo. Tutkimustiloilla tilakoon kasvaessa kustannusero Tanskaan ja Saksaan nähden kasvaa. Muuttuvissa kustannuksissa suurimmat erot aiheutuvat ostorehukustannuksista. Kiinteissä kustannuksissa erot johtuvat rakennusten ja kaluston poistoista sekä vieraan pääoman koroista.

Avainsanat: Maidontuotanto, kustannukset, tuotanto-olosuhteet.

TALPILA, Sami-Jussi. 1999. Costs of milk production in Finland, Denmark and Germany. Pellervo Economic Research Institute Reports n:o 161, 63 p. (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland ISBN 951-8950-96-2, ISSN 1456-3215)

Abstract: The study analyses the costs and production conditions of milk production in Finland, Denmark, Bavaria, and Schleswig-Holstein. The data used are the average results of bookkeeping farms in 1996. Considerable differences were discovererd in the milk production between the countries. Main differences were found in milk yield per cow and in the use of arable land. In Germany the share of permanent grass is high, whereas in Finland the grass is part of a normal crop rotation. In Denmark dairy farms often grow grains instead of grass. In Denmark and Germany the yield of feed grains is higher than in Finland. The results show that the costs of milk production are highest in Finland. In Finland the farms with 10-19 cows the costs (labour costs excluded) are 2,00 FIM/milk-kg, in Germany the costs are 1,37-1,62 FIM/milk-kg and in Denmark 1,96 FIM/milk-kg. In the farms with more than 10-19 cows, the cost differences between countries are larger. Concerning the variable costs, the differences in the costs are due to purchased feeding stuffs. The differences in the fixed costs are due to depreciation costs and interest expenditures.

Key words: Milk production, production costs, production conditions