162. Maatilojen välinen yhteistyö Suomessa

Kämäräinen, S., Rinta-Kiikka, S. ja Yrjölä, T. 2014. MAATILOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ SUOMESSA. PTT työpapereita. 162. 53 s. ISBN 978-952-224-153-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf)

Tiivistelmä: Maatilojen määrä on vähentynyt Suomessa vuodesta 1997 vuoteen 2011 lähes 32 %. Etenkin kasvitiloilla rakennemuutos on ollut nopeaa. Samaan aikaan pienten velattomien kasvinviljelytilojen määrä on noussut. Laajentavat kotieläintilat keskittyvät usein tietyille alueille. Mikä rajoittaa peltoalan saatavuutta näillä tai nostaa pellon hinnan korkeaksi. Laajentaville kotieläintiloille lannanlevitys- ja rehualan saatavuudesta onkin muodostunut viljelijäperheen työpanoksen riittävyyden lisäksi keskeinen haaste. Yhden vaihtoehdon kotieläintilojen peltoala- ja työvoimapulaan tarjoaisi tilojen välinen yhteistyö.   Tutkimuksen perusteella yhteistyö suomalaisilla maatiloilla on yleistä. Maatalousyrittäjistä 72 % tekee yhteistyötä toisten tilojen kanssa. Yleisintä yhteistyö on kevyissä, vähän resursseja sitovissa yhteistyömuodoissa, kuten koneyhteistyössä, rehun sopimusviljelyssä ja tuotantopanosten hankinnassa. Strategiset, raskaat yhteistyömuodot, kuten yhteinen viljelykierto ja erilaiset maatilojen yhteenliittymät, ovat harvinaisia. Kotieläin- ja kasvinviljelytilojen välillä yleisin yhteistyömuoto on karjanlannan luovutus/vastaanotto ja rehun tuotanto toiselle tilalle. Lähitulevaisuudessa maatalousyrittäjät ovat kiinnostuneita samoista yhteistyömuodoista, joissa yhteistyö on tällä hetkelläkin yleistä.   Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköpostikyselyllä maalis-huhtikuussa 2014. Kysely suunnattiin 3000:lle eri tuotantosuuntien maatalousyrittäjille koko maahan.

Asiasanat: Yhteistyö, yhteistyömuodot, maatalouden rakennemuutos 
 
Kämäräinen, S., Rinta-Kiikka, S. ja Yrjölä, T. 2014. THE COLLABORATION BETWEEN FARMS IN FINLAND. PTT Working Papers. 162. 53 p. ISBN 978-952-224-153-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The number of farms has decreased almost 32% from 1997 to 2011 in Finland. The structural change has been fast among livestock farms. The livestock production is heavily concentrating on expanding livestock farms. At the same time, the number of small crop farms has increased. The growth process on a livestock farm means also acquisition of arable land for feed production and for manure spreading.  Livestock farm expansion is also regionally concentrated. This is reflected in the emerging areas as a lower availability of arable land and higher land prices. Collaboration with crop farms could offer livestock farms an alternative for land buying and labor hiring. The collaboration between Finnish farms is common. 72 % of farmers collaborate with   another farmer. Most common collaboration is in light collaboration forms, witch don’t bind much resources such as machinery collaboration, feed contract production and the acquisition of inputs. Strategic, heavy forms of co-operation, such as the common crop rotation and various farm associations, are rare. The most common form of co-operation between livestock and crop farms are manure transference/reception and feed contract production. In the near future agricultural entrepreneurs are interested in the same forms of collaboration, in which collaboration is currently common. The data was collected in March-April 2014 by e-mail questionnaire witch was sent to 3,000 farmers' production in different directions through the country.

Key words: Collaborating, Collaborating models, Structural development of agriculture