13. Maatilojen rahoitustilanne

Pyykkönen, Perttu. 1998. MAATILATALOUDEN RAHOITUSTILANNE. Peller­von taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 13 (marraskuu 1998). 31 s. (Pel­lervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki). ISBN 951-8950-90-3, ISSN 1455-4623)

Tiivistelmä: Tutkimuksessa kartoitetaan maatalouden rahoitustilanne ja arvioidaan tulevaisuuden näkymiä. Suomen maatilat eivät ole keskimäärin kovin velkaantuneita verrattuna esim. Tanskaan ja Hollantiin. Velat ovat kuitenkin keskittyneet hyvin voi­makkaasti tilaansa kehittäneille, usein nuorille yrittäjille.

Keskeinen osa tutkimusta on arvioida Suomen maatilojen varallisuus, koska kiin­teistökiinnityksillä on tärkeä merkitys vieraan pääoman vakuuksina. Maatalousomai­suuden arvoksi saadaan noin 57 mrd. mk vuoden 1997 hintatasossa. Tästä pellon osuus on vajaa kolmannes eli noin 18 mrd. mk. Tuotantorakennusten arvo on lähes 20 mrd. mk ja koneiden vajaa 10 mrd. mk. Maatilojen koko varallisuudesta maatalouden, met­sätalouden ja yksityistalouden varojen osuudet ovat suunnilleen yhtä suuret. Yhteen laskettuna maatilojen varat arvioidaan noin 171 mrd. markaksi

Rakennekehityspaineiden kasvaessa yksittäisten investointien koko kasvaa ja täl­löin vakuuksien järjestäminen voi nousta suurimmaksi ongelmaksi. Rahoituksen saata­vuus ei sinänsä ole ollut ongelma EU:n investointitukijärjestelmien käynnistyttyä kun­nolla. Myös pankkien mahdollisuudet tarjota normaaliehtoista luototusta ovat hyvät Vakuuksien ohella ongelma on pikemminkin se, löytyykö maatalouteen halukkaita in­vestoijia riittävästi, koska maatalouden tulo- ja kannattavuuskehitys näyttää heikolta mm. Agenda 2000 -esityksen takia.

Avainsanat: Investoinnit, rakennekehitys, rahoitus.

Pyykkönen, Perttu. 1998. FINANCIAL SITUATION IN FINNISH AGRICULTURE. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 13 (November 1998). 31 p.

Abstract: Both at the total and at the average level farmers’ dehts have been diminishing through the whole decennium. The total debt of Finnish farms is ahout 21 bill. FIM. Compared to many other EU-countries the indebtedness in Finnish agriculture is not very severe problem on the average. But the debts are concentrated very heavily on the youngest farmers, and this may cause liquidity problems för them if the incomes are diminishing as expected.

The assets of farms were also analysed because mortgage loan with real estate securities is the most typical förm of loan in agriculture. Agricultural assets were evaluated to be ahout 57 bill. FIM. Main items are buildings about 20 bilL FIM, and arable land about 18 bill. FIM. Forest assets which are perhaps the most important loan securities were evaluated to he ahout 59 bill. FIM. The private assets ( eg. housing, deposits, stocks etc.) were evaluated to he ahout 54 hill. FIM. The total assets of Finnish farms are thus ahout 171 hill. FIM.

Pressure for structural change is very hard in Finnish agriculture. This means that the size of investments and thus also the proportion of loan financing are growing. This may cause prohlems för some farmers not hecause of the hanking sector’ s possibilities for financing investments but in order to arrange necessary loan securities.

Key words: Investment, structural change, financing.