129. Maataloustuotteiden kaupan vapautumisen vaikutukset tuotannon keskittymiseen – ekonometrinen analyysi

Tapani Yrjölä – Petri Mäki-Fränti – Perttu Pyykkönen. 2010. MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPAN VAPAUTUMISEN VAIKUTUKSET TUOTANNON KESKITTYMISEEN – EKONOMETRINEN ANALYYSI. PTT työpapereita 129. 17 s. ISBN 978-952-224-065-1 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko kaupan vapauttaminen vaikuttanut tuotannon alueelliseen sijoittumiseen. Tutkimuksessa sovelletaan gravitaatiomallia tuotannon keskittyneisyyden tutkimiseen. Tilastojen mukaan maataloustuotteiden maailmankauppa on lisääntynyt selvästi tutkimuksen tarkastelujaksolla, eli vuodesta 1988 vuoteen 2008. Mallin tulosten mukaan vapaakauppa lisää alueellista keskittymistä, mutta tietyin rajoituksin. Keskittyminen on voimakkaampaa, jos mukana olevat maat ovat ainakin jossain määrin samanlaisia. Samankaltaisilla mailla voidaan olettaa olevan yhteisiä intressejä ja niiden perusteella niiden voidaan ajatella suosivan yhteisiä tai samankaltaisia politiikkoja. Vaikka kaupan vapautuminen yleisellä tasolla onkin hyvinvointia lisäävä politiikkamuutos, ei maatalouskaupan vapauttaminen eri syistä aina ole hyväksi kaikille maille. Siksi kaupan vapauttamisen aiheuttamaa tuotannon keskittymistä vähennetään yleensä muilla politiikkakeinoilla.

Asiasanat: maataloustuotanto, vapaakauppa, keskittyminen, gravitaatiomalli. 
 
Tapani Yrjölä – Petri Mäki-Fränti – Perttu Pyykkönen. 2010. EFFECTS OF TRADE LIBERALIZATION ON CONCENTRATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION – AN ECONOMETRIC ANALYSIS. PTT Working Papers 129. 17 p. ISBN 978-952224-065-1 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The objective of the study is to clarify if the changes in agricultural policies have effect on regional distribution of agricultural production.  A gravity model is applied to study changes in regional concentration of agricultural production. According to different statistics world trade of agricultural good have increased substantially from 1998 to 2008, which is the time frame of this study. According to the results of the study, free trade increases also regional concentration of production, but with certain limitations. Concentration is more significant if the countries are at least to some extent identical. Equal countries share common interests and, hence, prefer common or similar policies. Although trade liberalization on general level increases   welfare it may not always benefit every single country. Therefore, regional concentration due to trade liberalization is lessened with other policies.

Keywords: Agricultural production, free trade, concentration, gravity model