175. Maatalouden yhteistyömallit – tuloksia opiskelijakyselystä

Rinta-Kiikka, S. 2015. MAATALOUDEN YHTEISTYÖMALLIT – TULOKSIA OPISKELIJAKYSELYSTÄ. PTT työpapereita 175. 45 sivua. ISBN 978-952-224-179-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Muuttuva toimintaympäristö asettaa maatilojen toiminnalle uusia haasteita. Rakennekehityksen myötä tilojen keskikoot kasvavat ja yrittäjät joutuvat miettimään mm. millä resursseilla tilaa pyöritetään, mitä tehdään itse, mitä ulkoistetaan, jatketaanko nykyisellään vai laajennetaanko. Yhteistyö maatilojen välillä tarjoaa mahdollisuuksia ratkoa mm. työvoimaan, pääomaan ja peltoalan riittävyyteen liittyviä haasteita sekä alentaa tuotannon yksikkökustannuksia ja parantaa tilan kilpailukykyä. Vaikka yhteistyö maatilojen kesken on yleistä, monimutkaisemmat omistusjärjestelyt ja yhteistyömallit ovat vielä harvassa. On kuitenkin odotettavissa, että rakennekehityksen myötä tullaan näkemään uusia avauksia myös tuotannon uudelleen organisoinnin ja tilojen välisten yhteistyön suhteen. 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää maatalousalan opiskelijoiden suhtautumista erilaisiin tuotannon uudelleen järjestelyihin ja pidemmälle meneviin yhteistyö- ja omistusmuotoihin. Tulosten perusteella maatilojen välinen yhteistyö on kiinnostava ja tärkeä aihe. Opiskelijat pitivät parhaina yhteistyömalleina lähellä nykyisiä olemassa olevia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja. Yhteistyöstä saatavat hyödyt tulee olla selkeitä ja yhteistyötä tulee voida tehdä tilan olemassa olevista lähtökohdista. Myös kuvitteelliset yhteistyömallit arvioitiin hyviksi, joten voidaan sanoa, että yleisesti opiskelijat suhtautuvat avoimesti erilaisiin yhteistyömahdollisuuksiin. 

Avainsanat: Rakennekehitys, yhteistyö, opiskelijat.

Rinta-Kiikka, S. 2015. COLLABORATION FORMS IN AGRICULTURE – RESULTS FROM STUDENT SURVEY. PTT Working papers 175. 45 pages. ISBN 978-952-224-179-5 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The changing operating environment poses new challenges that farmers have to think. Due to the structural development in agriculture the farms sizes are growing and entrepreneurs will face new questions, for example by which resources the farms is rotated, what farmers will do by themselves and which works are outsourced, will the production continue at present or should it expand. Collaboration between farms offers opportunities to tackle some challenges related for example to labor resource, funding and sufficiency of arable land. It can help to lower production unit costs and increase farms competitiveness. Although collaboration between farms is very frequent, complex ownership arrangements and collaboration models are still in a small role. As structural development proceeds, it can be expected that also new initiatives in terms of production reorganization and collaboration between farms are becoming more common. 

The aim of this survey was to find out how the students in agri-sector see deeper collaboration models and new ownership forms. The results suggest that the collaboration between farms is an interesting and important topic. The best collaboration models were regarded those that were close to existing ones. The benefits obtained from the collaboration must be clear and collaboration should be able to start from the farms existing premises. Also, more imaginary collaboration models were assessed as good, so we can say that students are open minded to different collaboration possibilities.

Keywords: Structural development, collaboration, students.