160. Lihasektorin hintarakenteet

Peltoniemi, A., Arovuori, K., Niemi, J. ja Pyykkönen, P. 2014. LIHASEKTORIN HINTARAKENTEET. PTT työpapereita 160. 59 s. ISBN 978-952-224-151-1 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan kotimaisen lihasektorin hintarakenteita ja rahavirtojen jakautumisessa tapahtuneita muutoksia vuosien 2008 ja 2012 välisenä aikana. Tutkimuksessa kuluttajan tuotteesta maksama hinta jaetaan raaka-aineen hintaan sekä jalostuksen, kaupan ja valtion osuuteen. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan kotimaisen lihaketjun rahavirtoja hyödyntämällä elintarvikkeiden kulutuksen, tuotannon ja ulkomaankaupan bruttomääräisiä tilastoarvoja. Tulokset osoittavat, että kaupan osuus lihatuotteiden kuluttajahinnoissa on kasvanut. Myös teollisuuden osuus on hieman kasvanut, mutta tuottajan ja verottajan osuus on sitä vastoin hieman pienentynyt. Kauppa on pystynyt hyödyntämään teollisuuden kohtaamaa kilpailua hyvin. Samalla kaupalta on löytynyt muita elintarvikeketjun osapuolia enemmän sopeutumiskykyä markkinatilanteen muutoksiin ja sen asema kaupan ja teollisuuden välisissä sopimusneuvotteluissa on entisestään vahvistunut. Vahva neuvottelu- ja ostovoima ovat puolestaan mahdollistaneet kustannusnousujen siirtymisen kuluttajahintoihin ja kaupan marginaalin kasvun.

Asiasanat: hintamarginaalit, rahavirrat, lihasektori, elintarviketeollisuus.

Peltoniemi, A., Arovuori, K., Niemi, J. and Pyykkönen, P. 2014. PRICE STRUCTURES IN THE FINNISH MEAT SECTOR. PTT Working Papers 160. 59 p. ISBN 978-952-224-151-1(pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: In this paper the price and pricing structures in the domestic meat markets in Finland are analysed. In the analysis, price margins for meat are calculated by dividing consumer price between different sectors within the food chain. These sectors are rawmaterial (agriculture), food industry, retailers and government. In addition, the development and distribution of money flows in the Finnish meat sector are analysed. Time period covered range from 2008 to 2012. Our results show that the share of retailers on the consumer price of meat has increased. Also food industry has gained increasing share, but agriculture and taxes have lost their relative positions. Retailers have been able to benefit from both the domestic and import competition faced by Finnish meat producers. In addition, retailers have shown greater ability to adjust on changes in market situation and structures, and thus been able to increase their relative power in price negotiations with the meat industry. This stronger position has made it possible to transfer increasing costs in the meat sector to consumer prices and the increase in retailers’ price margin.

Key words: price margins, money flows, meat sector, food industry.