288. Kuluttajien näkemyksiä ruuan hinnan nousun vaikutuksista kulutukseen ja ostokäyttäytymiseen

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan ruuan hinnan nousun yhteyttä kuluttajien ostokäyttäytymiseen erityisesti vuosina 2022–2023, jolloin ruuan hinta nousi lyhyessä ajassa poikkeuksellisen paljon ja nopeasti. Tutkimuksen aineistona oli kuluttajakysely, jonka kohderyhmän muodostivat 18–79-vuotiaat. Tarkastelu käsitteli erityisesti ruuan ostamista ruokakaupasta. Ruuan hinta oli tärkein ruuan ostokriteeri kaikissa tuloluokissa mutta korostui eniten alimmissa tuloluokissa. Hintojen nousu näkyi monin tavoin myös kuluttajien ostokäyttäytymisessä. Kuluttajat arvioivat, että he olivat ostaneet enemmän kaupan omia merkkituotteita, vaihtaneet eri valmistajan tuotteisiin, jos hinta on ollut edullisempi, tai tinganneet muusta kulutuksesta verrattuna aiempaan ostokäyttäytymiseen. Ruuan hinnan nousu näkyi myös eri tuotteiden kuten lihan ja kalan kulutuksessa lyhyellä aikavälillä, mutta osa muutoksista kytkeytyy myös pidemmän aikavälin kulutusmuutoksiin. Valtaosa kuluttajista piti tärkeänä kotimaista ruuantuotantoa ja oikeudenmukaista tulonjakoa ruokaketjussa, mutta vain osa kuluttajista olisi ollut halukas maksamaan korkeampaa hintaa elintarvikkeista.

Asiasanat: Elintarvikkeet, hinta, kuluttajat, ostokäyttäytyminen, ruoka

Abstract

The report examines the relationship between the rise in food prices and con-sumer purchasing behavior, especially during the years 2022-2023, when food prices increased significantly and rapidly in a short period. The data were based on a consumer survey with the target group of 18–79-year-olds. The study fo-cused on food purchasing from grocery stores. Food price was the most important criterion for food purchases across all income brackets but was particularly emphasized in the lowest income brackets. The increase in prices was reflected in various ways in consumer purchasing behavior. Consumers reported buying more private label products, switching to different brands if the price was lower, or cutting back on other expenditures compared to their previous purchasing behavior. The rise in food prices also affected the consumption of different products such as meat and fish in the short term, but some changes were also linked to longer-term consumption patterns. The majority of consumers considered domestic food production and fair income distribution in the food chain important, but only some consumers were willing to pay higher price for food.

Key words: Food, groceries, price, consumers, purchasing behavior