122. Kotieläinrakennusten kustannukset ja töiden organisointi

Terhi Latvala – Perttu Pyykkönen. 2010. KOTIELÄINRAKENNUSTEN KUSTAN-NUKSET JA TÖIDEN ORGANISOINTI. PTT työpapereita 122. 22 s ISBN 978-952-224-047-7 (nid), ISBN 978-952-224-048-4 (pdf), ISSN 1455-4623 (nid), ISSN 1796-4784 (pdf).

TIIVISTELMÄ: Kotieläinrakennusten investointikustannuksia selvitettiin haastattelu-tutkimuksen avulla. Yhteensä vierailtiin 25 tilalla. Tilojen investointien koko vaihteli 388 000 eurosta 1 200 000 euroon (ilman alv). Tutkimuksessa maitotilojen investoinnin jälkeinen koko vaihteli 50 lehmäpaikasta 175 lehmäpaikkaan. Kustannusvertailussa otettiin huomioon varsinaisien tuotantorakennuksien kustannusten lisäksi oman työn arvo ja maksetut palkat. Kustannusvertailun yksinkertaistamiseksi kokonaiskustannusaineistosta poistettiin erityisrakenteet, kuten lantalat ja lämpökeskukset.
Maitotiloilla toimintainvestointien (lypsy, ruokinta ja lannanpoisto) osuus hankkeen kokonaiskustannuksista oli keskimäärin noin 20 %. Vaihteluväli näissä oli suuri 8−28 prosenttia kokonaiskustannuksista. Toimintainvestoinneista lypsyjärjestelmän osuus oli suurin; keskimäärin noin 11 %. Lypsyjärjestelmän hinta muodostui melko suoraviivaisesti lypsyaseman kokoluokan mukaan. Keskimääräinen lehmäpaikan hinta vaihteli huomattavasti tilojen välillä. Eroja kustannuksista tuli lypsy- ja lannanpoistoteknologiavalintojen ohella mm. siitä, että kaikilla tiloilla ei ollut tarvetta uusia ruokintajärjestel-mää. Myös pohjatöiden kustannuksissa oli tilakohtaista vaihtelua, johon maatalousyrittäjä ei itse voinut vaikuttaa. Maidontuotannon tyypillisimpiä investoinnin kustannuseriä voidaan kuvata aineiston mediaanien kautta: esimerkiksi suunnittelukustannukset tyyppitilalla olisivat 7 000 €, LVIS-kustannukset 73 000 €, parsikalusteet 45 000 €, lypsyjärjestelmä 87 000 €, ruokintajärjestelmä 42 000 €, lannanpoisto 22 000 €. Teknologiavalinnoilla on siten varsin suuri merkitys rakentamiskustannukseen. Niiden yhteenlaskettu osuus kokonaiskustannuksista oli keskimäärin lähes 40 %. 
Työkustannuksen osuus on merkittävä. Investoinneilla saavutettiin merkittäviä työnsäästöjä. Käytännössä tämä tarkoitti, että vuotuinen työaika lehmää kohden laski keskimäärin alle 50 tuntiin, mitä voidaan pitää suhteellisen kohtuullisena saavutuksena suomen olosuhteissa. 

Avainsanat: Rakennuskustannukset, maidontuotanto, teknologia, työkustannus.

Terhi Latvala – Perttu Pyykkönen. 2010 BUILDING COSTS AND MANAGEMENT OF FARM LABOUR IN DAIRY AND BEEF PRODUCTION. PTT Working Papers 122. p 22. ISBN 978-952-224-047-7 (nid), ISBN 978-952-224-048-4 (pdf), ISSN 1455-4623 (nid), ISSN 1796-4784 (pdf).

ABSTRACT: Construction costs in investments at dairy and beef farms were investigat-ed through farm visits and interviews with farmers. The farmers’ own labor input was also analyzed. Altogether 25 farms were interviewed. The emphasis in the questioning was on construction costs which were grouped into cost shares. The size of the investments varied from 388 000 € to 1 200 000 € excluding VAT. The size of the milk farms after investments varied from 50 to 175 milking cows. Auxiliary investments like power-ing investments for biogas or wood chips or similar, and manure storage facilities were excluded from the comparisons.

The investments in milking, feeding and manure removal were around 20 % of total investments costs. These costs varied from 8 to 28 % of the total costs. Of these costs investments in milking stations and equipment had the biggest share, around 11 %. The cost of milking systems was very size dependent. Average cost per cow place varied between farms. The differences originate from milking systems technologies and from manure removal techniques. Some farms did not have the need to reinvest in feeding systems which partly lowered their investment needs. Typical costs were created from the median of all the farms. The median of planning costs was 7 000 €, the median of HVAC (heating, ventilation, air conditioning) and electricity was 73 000 €, the parlors 45 000 € the milking systems 87 000 €, the feeding systems 42 000 € and the manure removal 22 000 €. The choice of technologies had a high impact on the total costs. The share was around 40 % of total costs. 

The cost of labor use is also important. By investing in new technologies less labor will be required per animal. In average, the labor requirement per cow fell lower than 50 hours per cow and year. This can be seen as a relatively promising result for the conditions in Finland.

Key words: Building costs, technology, labor costs.