33. Kiinteistöveron korottamiseen liittyvät erityiskysymykset. Suhde valtionosuusjärjestelmään sekä arviointiperusteiden eroihin liittyvät ongelmat

MAX ARHIPPAINEN JA PERTTU PYYKKÖNEN. 2000. NÄKÖKOHTIA KIINTEISTÖ-VERON MUUTOSMAHDOLLISUUKSIIN. Suhde valtionosuusjärjestelmään sekä arviointiperusteiden eroihin liittyvät ongelmat. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 33. 55 s. ISBN 952-5299-19-8, ISSN-1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Paineet kuntien veropohjan laajentamiseksi ovat lisääntyneet. Keinoja tähän ovat esimerkiksi kiinteistöverotuksen kiristäminen ja kiinteistöveropohjan laajentaminen. Tämä työpaperi on osa laajempaa tutkimushanketta kiinteistöveron merkityksestä kunnallistaloudessa, jossa kiinnitetään huomiota niin kiinteistöveron veropohjaan, kuntien veropohjaan kuin alueiden välisiin tulonsiirtoihin. Tässä työpaperissa keskitytään eräisiin erityiskysymyksiin kiinteistöveron korottamismahdollisuuksiin liittyen. Kiinteistöverojärjestelmän ja nykyisen valtionosuusjärjestelmän suhde sekä verotusarvojen määrittämiseen liittyvät ongelmat ovat päähuomion kohteena. Muutosten vaikutuksia kuntien nettotuloihin arvioidaan sekä matemaattisesti kaavamuodossa että koelaskelmin. Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen kiinteistöveron tuoton nousua, kiinteistöveron poistamista valtionosuuksien tasauksesta sekä näiden kahden toimenpiteen yhtäaikaista toteuttamista. Nämä muutokset muuttavat kuvaa eri kuntien nettohyödystä tavalla joka usein voi vaikuttaa sattumanvaraiselta ja olevan jopa ristiriidassa toimenpiteen varsinaisen tavoitteen kanssa. Paperin toisessa osassa tarkastellaan verotusarvojen mahdollisia alueellisia eroja. Oikeudenmukaisen verotuksen saavuttaminen edellyttää verotusarvojen melko yhdenmukaisia arvostusperiaatteita, joten havaitut epäsystemaattiset erot verotusarvojen määräämisessä on katsottava olevan ongelma tasavertaisuuden kannalta, mikäli kiinteistöverorasitusta lisätään.

Avainsanat: Kiinteistövero, kuntatalous, valtionosuudet  
 
MAX ARHIPPAINEN AND PERTTU PYYKKÖNEN. 2000. ASPECTS OF CHANGING THE TAXATION OF REAL PROPERTY. Relationship with the state subsidies for municipalities and problems related to the measurement of value. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 33. 55 s. ISBN 952-5299-19-8 ISSN-1455-4623.

ABSTRACT: Pressures to broaden the tax base of the local communities in Finland have increased. One option is to increase the tax rate in local tax of real property, another to broaden the corresponding tax base. This study is part of a broader research project on the significance of the local tax on real property. The project focuses on the tax base of the local tax on real property, the tax base of the local communities and the tax flows between regions. This study examines some special problems related to raising the income from the local tax on real property. The relationship between the tax changes and the state subsidies for municipalities is the main question of interest. The effects of changes in the system are examined both by formal analysis and by test calculations for the Finnish local communities. An increase in the tax income, excluding of taxes on real property from the compensation calculations of system for state subsidies for municipalities, and finally both these measures carried out at the same time, are separately analyzed. In these policy  scenarios the net benefit of different local communities in a way that often can appear random and even in conflict with the original aim of the measure. In the second part of the paper possible differences between the taxation values are examined. A fair taxation system requires that the taxation values are set by equal principles. Therefore the unsystematic differences variations in the taxation values that are found have to be seen as a problem from egalitarian point of view, if the tax burden on real property is to be increased.

Key words: Taxation of real property, local community economics, the state subsidies for municipalities