181. Kansainvälisen elintarvikekaupan ja elintarviketurvallisuuden vuorovaikutussuhteet

Arovuori, K. & Yrjölä, T. 2018. Kansainvälisen elintarvikekaupan ja elintarvi-keturvallisuuden vuorovaikutussuhteet. PTT Työpapereita 181.

Tiivistelmä: Kansainvälisen elintarvikekaupan kasvu ja markkinoiden avautuminen nähdään usein väylänä, jota pitkin erilaiset elintarviketurvallisuuteen liittyvät riskit leviävät aikaisempaa nopeammin alueilta ja markkinoilta toisille. Riskejä käytetään myös perusteina omien markkinoiden suojaamiseen sekä kauppaneuvotteluissa että käytännön kauppapolitiikassa. Yhteismitalliset ja luotettavat määräykset ovat siksi koko ajan tärkeämpiä. Tässä tutkimuksessa on luotu analyyttinen kehikko, jonka tavoitteena on jäsentää kansainvälisen elintarvikekaupan ja -turvallisuuden välisiä vaikutussuhteita ja auttaa ymmärtämään niitä. Tässä raportissa kuvataan elintarvikekriisien viitekehys, tarkastellaan elintarvikekriisin ristikkäisvaikutuksia sekä elintarvikkeiden kansainvälisen kaupan vaikutuksia ruokaturvallisuuteen. Tutkimuksen perusteella kansainvälisen kaupan ja elintarviketurvallisuuden välillä on suora yhteys. Elintarviketurvallisuusriskien vakavuus riippuu esimerkiksi siitä, millaisilla tuotteilla kauppaa käydään ja kuinka voimakkaasti kaupan kehitys tai muutokset kulutuksessa vaikuttavat ruokajärjestelmän toimintaan. Lisäksi tutkimuksen mukaan elintarviketurvallisuusriskien ehkäiseminen ja vaikutusten minimointi ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja niihin on oltava valmius. Analyyttista kehikkoa voidaan hyödyntää elintarviketurvallisuusuhkien tunnistamisessa ja niihin varautumisessa.

Asiasanat: Elintarviketurvallisuus, riskit, kansainvälinen kauppa, analyysikehikko

Arovuori, K. & Yrjölä, T. 2018. The interrelations between international food trade and food safety. PTT Working Papers 181

Abstract: Increasing agricultural and food trade and market access are often con-sidered means for food safety risks to more rapidly spread from area to area and market to market. Risks are often used as pretext for protection in both trade negotiations and actual trade policy. Therefore, commensurate and reliable rules become more and more important. In this research, we have created an analytical framework which aims at structuring the interrelations between international agricultural and food trade and food safety and facilitating understanding the interrelations. In this report, we depict the framework for food safety crises, examine cross effects of a food safety crisis as well as study effects of international agricultural and food trade on food safety. According to the results there is a direct connection between agricultural and food trade and food safety. The severity of food safety risks depends on e.g. the nature of the traded goods and the magnitude of the effects of changes in trade and consumption on food system. Furthermore, the study suggests that preventing and minimizing the effects of food safety crises are of utmost social importance and preparedness for such events is mandatory. The analytical framework is a useful tool in recognizing food safety risks as well as in preparing for the risks.

Key words: Food safety, risks, food trade, analytical framework