118. Henkilöstön työkyky ja toimipaikkojen tuottavuus

Petri Mäki-Fränti. 2009. HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TOIMIPAIKKOJEN TUOTTAVUUS. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 118. 47 s. ISBN 978-952-224-27-9 (NID), ISBN 978-952-224-28-6 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF).

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa osoitettiin kyselyt 129 metallialan ja vähittäiskaupan toimipaikalle. Toimipaikkojen henkilöstölle osoitettujen kyselyjen tiedot yhdistettiin Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteriin. Tilasto-matemaattisten analyysien perusteella työntekijöiden omilla arvioilla henkisistä voimavaroistaan ja työkyvystään verrattuna elinikäiseen parhaimpaansa on selkeä yhteys tuottavuuden kasvuun.

Avainsanat: Työkyky, tuottavuus, työhyvinvointiseuranta 
 
Petri Mäki-Fränti. 2009. SUCCESS OF COMPANIES AND WORK ABILITY OF PERSONNEL. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 118. p 47. ISBN 978-952-224-27-9 (NID), ISBN 978-952-224-28-6 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF).

ABSTRACT: In this study, surveys were addressed to 129 companies in the metal industry and retail trade. The data from the personnel survey was linked with the Register of Enterprises and Establishments of Statistics Finland. On the basis of statisticalmathematical analyses employees’ own assessments of their psychological resources and work ability relative to their lifetime best situation have a clear correlation with productivity growth.

Keywords: Work ability, productivity, occupational well-being monitoring system.