235. Globalisaatio ja tuotannon sijoittuminen

Janne Huovari. 2012. GLOBALISAATIO JA TUOTANNON SIJOITTUMINEN. PTT raportteja 235. 46 s. ISBN 978-952-224-089-7 (painettu), ISBN 978-952-224-090-3 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan globalisaation vaikutuksia tuotannon keskittymiseen Suomessa toimi-alojen siirrettävyyden avulla. Ajatuksena on, että kansainvälisen kilpailun vaikutus näkyy ensimmäisen ja voimakkaimmin toiminnoissa, joiden tuotanto voi sijaita kaukana kulutuksesta ja joiden tuotanto on siis helposti siirrettävissä maasta toiseen. Toimialojen siirrettävyyttä on mitattu niiden tuotannon ja kysynnän maantieteellisen sijainnin poikkeavuudella Suomessa. Jos tuotanto voi sijaita kysynnästä erillään Suomessa, voi tuotanto sijaita todennäköisesti yhtä hyvin myös ulkomailla. Kokonaisuutena Suomen talous on selviytynyt globalisaation kourissa melko hyvin. Globalisaatio on kuitenkin tehnyt Suomen tuotantorakenteesta enemmän keskittynyttä. Helposti siirrettävät työpaikat ovat lisääntyneet erityisesti osaamisintensiivisissä palveluissa, jotka hyötyvät keskittymisestä. Työpaikkojen kasvu on koskenut etupäässä yliopistokaupunkeja. Helposti siirrettäviä työpaikkoja on sen sijaan hävinnyt erityisesti valmistavasta teollisuudesta, joka sijainnut etupäässä pienissä kaupungeissa.

Avainsanat: Keskittyminen, globalisaatio

Janne Huovari. 2012. GLOBALIZATION AND THE LOCATION OF PRODUCTION.  PTT Reports 235. p 46. ISBN 978-952-224-089-7 (printed), ISBN 978-952-224-090-3 (PDF), ISSN 1456-3215 (printed), ISSN 1796-4776 (PDF).

Abstract: This report examines the effects of globalization on the concentration of production in Finland by looking at tradability of industries. The idea is that the impact of international competition is felt first and strongest in the tradable sector of the economy. The tradability is measured by comparing domestic geographical distributions of the production of and the demand for industries. If the production can be located away from the demand in Finland, the production can probably locate as well abroad. On the whole, the Finnish economy has weathered the throes of globalization quite well. Globalization has, however, made Finland's production structure more concentrated. Easily tradable jobs have increased in knowledge-intensive services, which benefit from the concentration. As consequence, job growth has primarily occurred in university cities. On the other hand, manufacturing industries have seen loss of tradable jobs, in particular in small towns.

Keywords: Agglomeration, globalization.