164. Euroopan unionin laajentuminen ja Suomen elintarviketalous: Kuvaus Puolan, Unkarin ja Tšekin tasavallan maa- ja elintarviketalouksista

MÄKIMATTILA, Mikko, 1999. EUROOPAN UNIONIN LAAJENTUMINEN JA SUOMEN ELINTARVIKETALOUS: Kuvaus Puolan, Unkarin ja Tšekin tasavallan maa- ja elintarviketalouksista. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 164, 89 s. ISBN 952-5299-01-5, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan Puolan, Unkarin ja Tšekin tasavallan maa- ja elintarviketalouksia talousuudistuksen alusta nykyhetkeen. Kyseisten maiden maataloustuotanto laski voimakkaasti 1990-luvun alussa, kääntyen kuitenkin vuosikymmenen puolivälissä kasvuun. Kasvusta huolimatta ei maataloustuotanto tutkittavissa maissa ole palautunut talousuudistusta edeltäneelle tasolleen. Maatalouden kannattavuus ja kansainvälinen kilpailukyky ovat viime vuosina huonontuneet Puolassa, Unkarissa ja Tšekin tasavallassa. Tämä johtuu tuotantopanosten hintojen tuottajahintoja nopeammasta noususta ja tuotannon tehottomuudesta suhteessa kilpailijoihin. Eräiden maataloustuotteiden hinnat ovat kyseisissä maissa jo hyvin lähellä EU:n vastaavia hintoja. Maatalouden huono kannattavuus on tarkasteltavissa maissa lisännyt tarvetta maatalouden tukemiseen ja maataloustuotteiden markkinoiden suojaamiseen. Tutkittavien maiden maataloustuotannon käyttämätön potentiaali, kasvavat elintarvikemarkkinat ja huomattavat suorat ulkomaiset investoinnit elintarviketeollisuuteen tulevat kuitenkin todennäköisesti lisäämään maataloustuotannon määrää lähivuosina.

Avainsanat: EU:n laajentuminen, Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, maatalous

MÄKIMATTILA, Mikko, 1999. ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION AND FINNISH FOOD ECONOMY: Description of Food Economies of Poland, Hungary, and Czech Republic. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 164. Helsinki 1999. 89 p. ISBN 952-5299-01-5, ISSN 1456-3215.

Abstract: The report analyses food economies of Poland, Hungary, and Czech Republic from the beginning of economic reform up to the present. Agricultural production declined significantly in these countries on the first years of this decade, but started to recover from the mid 1990s. Despite of the growth agricultural production has not yet exceeded the pre-reform levels. The profitability and international competitiveness of the food economies of Poland, Hungary, and Czech republic has decreased during the last few years. This development is due to the rapid increase of prices and the lack of efficiency compared to competitors. Prices of some agricultural commodities have nearly reached respective prices in the EU. The low profitability of agriculture has increased the need to support agriculture and protect domestic markets in the three countries. Unused agricultural production-potential, growing food markets, and large foreign direct investments into the food industry is likely to stimulate the growth of agricultural production in the coming years.

Key words: EUs enlargement, Poland, Hungary, Czech republic, Agriculture